Evropské projekty

Web Erasmus + projektu (2021–2027)

Naše škola získala jako jedna ze čtyř škol v Královéhradeckém kraji Akreditaci pro nový program Erasmus+ (2021–2027) v oblasti odborného vzdělávání a přípravě.

Priority Erasmus+ (2021–2027)

 • Inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání
 • Udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem; zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech
 • Digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů
 • Participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Na zdrávce vzděláváním ke změně III

Registrační číslo projektu: Z.02.02.XX/00/22_003/0002840

 

 

 

 • Podpora spolupráce učitelů především při zvýšení jazykových kompetencí
 • Zkvalitnění činnosti preventivního týmu zapojením školního psychologa
 • Koordinace spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Podpora žáků SŠ při hledání budoucí profesní orientace
 • Posílení osobnostních i odborných kompetencí pedagogů i nepedagogů školy
 • Osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a studentů VOŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií
 • Posílení kompetencí pracovníků DM v oblasti komunikace, spolupráce, řešení problémových situací a tím i jejich osobní rozvoj

Making Culture Alive – Digital Escape Room

Hlavní náplní bude sbírat, psát a prezentovat místní příběhy a podporovat tak myšlenku zviditelnění evropských kultur a kulturního dědictví. Budou uspořádány semináře pro osvojování dovedností v oblasti IKT včetně programování. Bude vydána elektronická kniha skládající se ze studentských příběhů a během seminářů budou vytvořeny digitální únikové hry na téma místních příběhů.

Projektu se zúčastní kromě nás dalších 5 zemí: Finsko, Španělsko, Maďarsko, Slovinsko a Estonsko.

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)

Období realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Účel dotace: individuální a skupinové doučování žáků školy vedoucí k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19.

Výše přidělených finančních prostředků: 88 725,- Kč.

Financováno z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

Projekt Glemmen School – Zdrávka friendship and cooperation

Fondy EHP 2014–2021 program Vzdělávání

Typ projektu: Projekty mobilit, Projekty institucionární spolupráce

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty)

Partner v projektech: Glemmen videregående skole, Fredrikstad

Řešitel projektu: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

O projektu: V tomto projektu se chceme zaměřit na sdílení inovativních metod z výuky a zároveň sdílení dobré praxe z dobrovolnické činnosti. Během trvání projektu vyjede 8 učitelů z České republiky do Norska a 8 učitelů z Norska do České republiky.

About the project: In this project, we aim to focus on sharing innovative teaching methods and also sharing best practices from volunteering activities. During the project, 8 teachers from the Czech Republic will travel to Norway, and vice versa, 8 teachers from Norway will visit the Czech Republic.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

V rámci projektu realizujeme:

 • Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
 • Tandemová výuka na SŠ/VOŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Školní kariérový poradce

Projekt Glemmen School – Zdrávka Bond

Fondy EHP 2014–21 program Vzdělávání

Název projektu: Glemmen School-Zdrávka Bond

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-1-009

Typ projektu: Projekty mobilit

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/fondy-ehp)

Období realizace: 08/2019-08/2020

Partnerská instituce: Glemmen videregaende skole, Fredrikstad

Hlavní řešitel: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Projekt UBUNTU – ŠKOLA DEMOKRATICKÉHO OBČANSTVÍ

Od září 2018 jsme zapojeni do projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129, s názvem “UBUNTU – škola demokratického občanství”, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., společně s programem Varianty Člověka v tísni. Projekt je podpořen z OP VVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy. Jejich jádro tvoří kolegiální podpora pedagogů a komunitní žákovský projekt – tedy zapojení žáků do rozhodovacích procesů a veřejného života v místě, kde žijí či studují. Cílem projektu je dále budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje a rozvoj dovedností spolupráce, řešení problémů a dovedností ke kritickému pochopení světa. Sdílení a spolupráce pedagogů i žáků navzájem, je jedním ze základních pilířů pro dlouhodobý rozvoj demokratické kultury na škole.

„Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena, že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni.“
(Arcibiskup Desmond Tutu)

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy.

Erasmus+ (strategická partnerství škol) – Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation

  • Projekt je financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+
  • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
  • V rámci projektu vyjede nejméně 6 žáků s učiteli na krátkodobé výměnné pobyty do partnerských škol, kde vzájemně spolupracují na společném tématu
  • Termín realizace: 1.9.2018- 30.8.2020
  • Hlavní náplní projektu je vyměňovat si vzájemně zkušenosti s výukou v multikulturním prostředí, vést žáky k sociální soudržnosti a aktivnímu občanství
  • Projekt vytváří cestu k motivaci a podpoře účasti žáků ve škole, místní komunitě a společnosti
  • Učitelé se naučí spolupracovat se sdruženími a externími odborníky a naučí se integrovat tyto aktivity do výuky

Erasmus+ (projekt mobility osob) – Nejcennější jsou vlastní zkušenosti

  • Projekt je financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+
  • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
  • V rámci projektu se celkem 12 žáků 3. ročníků zúčastní krátkodobé odborné stáže (2-3 týdny) v sociálním zařízení v Anglii, Norsku a Slovensku, 3 studenti se zúčastní dlouhodobé odborné stáže (3 měsíce) v Anglii a 3 pedagogičtí pracovníci vycestují do Norska v rámci mobility pracovníků
  • Termín realizace: září 2018 -prosinec 2019
  • Hlavním cílem projektu je procvičit si komunikaci v anglickém jazyce, získat zkušenosti při práci v zahraničí, poznat pracovní podmínky a způsoby poskytování ošetřovatelské péče v zahraničí, posílit schopnost orientovat se v cizím prostředí, podpořit atraktivnost odborného vzdělávání a zvýšit motivaci ke spolupráci na dalších projektech, např. Erasmus+ strategická partnerství škol – Participation in Society through Classroom Activity
  • Newsletter 1
  • Newsletter 2
  • Newsletter 3
  • Newsletter 4
  • Newsletter 5
  • Newsletter-ErasmusPro1
  • Newsletter-ErasmusPro2
  • Newsletter-ErasmusPro3
  • Prezentace – Stáž na Slovensku – Erasmus+
  • Prezentace – Stáž v Norsku – Erasmus+
  • Článek v odborném časopise Florence

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

  • Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
  • Popis, cíle a výsledky projektu jsou uveden v článku o projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

  • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
  • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
  • Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Konkrétní zapojení školy viz projektový záměr partnera 18

  • Cílem projektu je rozvíjet dovednosti učitelů v badatelské formě výuky zaměřené na praktické realizace aktivit s žáky SŠ, ZŠ a MŠ.
  • Zapojení učitelé budou podpořeni metodicky, materiálním vybavením i finančně.
  • Projekt také podporuje vzájemnou spolupráci učitelů napříč obory školy i dalšími školami do projektu zapojenými.
  • Podpora učitelů a žáků se uskutečňuje prostřednictvím motivačních exkurzí, popularizačních akcí (přednášky, výstavy, aj.) s navazující realizací badatelských aktivit žáků formou vytváření žákovských prací.
  • Další podporou učitelů při realizaci prací budou badatelské platformy a vícedenní terénní školení s badatelskými workschopy.
  • Projekt má návaznost na projekt IROP – Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie
  • Celkem bude podpořeno 20 pedagogů

Na zdrávce vzděláváním ke změně II

 • projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie v celkové hodnotě 3 378 159,- Kč
 • v rámci projektu jsou realizovány aktivity zaměřené na:
  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • rozvoj dovedností pro kolegiální podporu (tandemová výuka, sdílení zkušeností, vzájemná spolupráce)
  • spolupráce pedagogů a zaměstnavatelů (stáže, zapojení odborníků do výuky)
  • podpor CLIL výuky

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání a VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků