Základní informace

Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

Sídlo: Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

Právní forma: příspěvková organizace

REDIZO: 600 019 772

IČ: 00 581 101

DIČ: CZ 00 581 101

Účet školy: 24938511/0100

Datová schránka: 8x3w8vs

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, IČ 70 889 546

Zřizovací listina č.j.: 14648/SM/2009 ze dne 10.9.2009, vč. platných dodatků

Statutární orgán: od 1. 2. 2002 PaedDr. Soňa Lamichová, naposledy jmenovaná usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/9/695/2018 dekretem č.j. KUKHK-13696/SM/2018 ze dne 18. 4. 2018.

Příjem žádostí a dalších podání:

Místem pro podání je sekretariát ředitelky školy, dveře č. 214, tel. 495 075 111.

Hlavní dokumenty: viz záložka Dokumenty

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

  • Příjem písemně na adrese organizace nebo elektronicky na www.zshk.cz
  • Sazebník

Právní předpisy vztahující se k činnosti školy:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 500/2000 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Právní předpisy jsou umístěny na www.msmt.cz.

Formuláře jsou k dispozici na www.zshk.cz, záložka Dokumenty/Formuláře.

Součásti organizace:

  • Střední škola IZO 110 030 591 kapacita 640 žáků
  • Vyšší odborná škola IZO 110 030 621 kapacita 440 studentů
  • Domov mládeže IZO 110 030 605 kapacita 190 lůžek
  • Školní jídelna IZO 110 100 131 kapacita 650 stravovaných

Obory vzdělání – střední škola:

  • 53-41-M/03 Praktická sestra (denní)
  • 53-43-M/01 Laboratorní asistent (denní)
  • 53-44-M/03 Asistent zubního technika (denní)
  • 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (denní)

Obory vzdělání – vyšší odborná škola (tříleté):

  • 53-41-N/11    Diplomovaná všeobecná sestra (denní)
  • 53-41-N/11    Diplomovaná všeobecná sestra (kombinované, tří a půl leté)
  • 53-41-N/51    Diplomovaná dětská sestra (denní)
  • 53-43-N/21    Diplomovaný zdravotní laborant (denní)
  • 53-43-N/11    Diplomovaný farmaceutický asistent (denní)
  • 53-44-N/11    Diplomovaný zubní technik (denní)

Doplňková činnost školy:

  • Hostinská činnost
  • Ubytovací služby
  • Pronájem nebytových prostor
  • Pronájem samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku
  • Vydavatelská činnost
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti