Whistleblowing

Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve škole 

podle směrnice EU o ochraně oznamovatelů a zákona 171/2023 Sb. 

Oznámenío možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., můžete činit v případě, že jste se o jednání ve škole, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpisy, dověděli v souvislosti s vaší prací, vzděláváním nebo jinou obdobnou činností ve škole. 

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení 

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve škole je pověřena
Mgr. Lenka Tomešová (dále též „příslušná osoba“). 

Způsoby podání oznámení 

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve škole lze v souladu se směrnicí podat následujícími způsoby: 

  • Elektronicky 

Vyplňte elektronický formulář:https://zshk.trusty.report 

Takto podaný podnět je anonymní. 

  • Písemně 

Dopis s označením Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby zašlete poštou na adresu školy. 

  • Osobně 

Prostřednictvím zaměstnanců kanceláře školy si můžete sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou. Z rozhovoru mezi vámi a příslušnou osobou bude pořízen výstižný zápis ze schůzky. Tento zápis budete mít možnost zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 

  • Instituce pro alternativní podání oznámení 

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice. 

Oznámení můžete učinit i anonymně. 

Lhůty k vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeních 

Každé oznámení bude řádně zaevidované a prošetřené. K oprávněným podnětům škola přijme nápravná opatření. Bude-li škola znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako oznamovatele o přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni. 

Ochrana oznamovatele 

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení. 

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice. 

Instituce pro alternativní podání oznámení 

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice.