Aktuality pro uchazeče

Výsledky přijímacího řízení DVS – kombinovaná forma

Výsledky přijímacího řízení na Diplomovanou všeobecnou sestru – kombinovanou formu naleznete zde (dole na stránce).

Přijímací řízení VOŠ na školní rok 2021/2022

Dne 10. 6. 2021 byly poštou rozeslány pozvánky na přijímací řízení na obor DVS-kombinovaná forma.

Na obory DVS-denní forma, DDS, DFA, DZL a DZT bylo rozesláno Rozhodnutí o přijetí (bez přijímací zkoušky).

Pokud do 16. 6. 2021 neobdržíte poštou pozvánku nebo Rozhodnutí, kontaktujte, prosím, stud. odd., tel. 49 50 75 208.

Požadavky na umístění nově přijatých žáků do jednotlivých tříd

U oborů Praktická sestra a Zdravotnické lyceum můžete podat do úterý 20. července 2021 žádost o společné umístění do třídy (kamarádi, spolužáci,…). Žádosti podávejte elektronicky na email jiri.chrz@zshk.cz

Informace o focení na ISIC karty pro přijaté žáky na SŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Více informací naleznete zde. 

Vyřizování odvolání

Přijímací řízení bylo ukončeno. Zbylá odvolání byla předána Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Soňa Lamichová, 22. června 2021

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky budou zveřejněny 20. května v 10 hodin na https://www.zshk.cz/prijimacky_ss/ (dole na stránce). Pokud jste se v první fázi nedostali, nepanikařte a přečtěte si komentář k dalšímu postupu (je na stejném místě jako výsledky).

Přeji hodně štěstí.

Soňa Lamichová

Aktuální informace z MŠMT

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole (protože na druhé škole jednotnou přijímací zkoušku neorganizovali) a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Pokud se vás tedy výše popsaná situace týká, dejte mi pro prosím v daném termínu vědět, že se zkoušky zúčastníte v náhradním termínu, a to nejlépe na mail lenka.tomesova@zshk.cz .

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v domově mládeže na školní rok 2021/2022

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2021/2022. Konečný termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2021. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy, na DM Hradecká 868 nebo stáhnout zde. Další informace poskytne vedoucí vychovatelka hana.kujalova@zshk.cz.

Pozvánky

Dne 15. dubna 2021 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce.

Aktuální informace k přijímací zkoušce

Konání přijímací zkoušky ve škole bude umožněno pouze uchazeči, který

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle bodu b) může uchazeč nahradit

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží požadovaný doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZČR o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.