Aktuality pro uchazeče

Pozvánky

Dne 15. dubna 2021 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce.

Aktuální informace k přijímací zkoušce

Konání přijímací zkoušky ve škole bude umožněno pouze uchazeči, který

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle bodu b) může uchazeč nahradit

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží požadovaný doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZČR o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Přijímací řízení konané v roce 2021

Na základě zákona č. 135/2020 Sb. se jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, bude konat v 1. termínu 3. května 2021 a 2. termínu 4. května 2021 (náhradní termín 2. a 3. června 2021). Podrobný rozpis viz materiál MŠMT.

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole

Ředitelka školy zveřejnila kritéria přijímacího řízení pro přijímání ve střední škole.

Den otevřených dveří 3. 2. 2021

Milí zájemci o studium na naší škole.

Připravujeme on-line den otevřených dveří, a to 3. února 2021. Upoutávky najdete co nejdříve na facebooku i na webu školy.

Těšíme se na vás.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Den otevřených dveří 3. 12. 2020

Milí zájemci o studium na naší škole.

Připravujeme on-line den otevřených dveří, a to 3. prosince 2020. Upoutávky najdete co nejdříve na facebooku i na webu školy.

Těšíme se na vás.

Soňa Lamichová, ředitelka školy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Termín pro podání přihlášek: 8. září 2020

Termín zkoušek: 16. září 2020

Kritéria zde. 

Informace pro nově přijaté žáky

V pondělí 17. srpna 2020 v 15,00 se konají úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků.

  • 15,00 – společná schůzka pro všechny třídy v aule školy

Po skončení této schůzky budou předávat rodičům informace třídní učitelé v určených učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)

  • Focení žáků pro průkazy ISIC bude probíhat také tento den od 13,00 do 17,00 (pokud jste již focení neabsolvovali na začátku prázdnin).
  • Potvrzování průkazek je možné v kanceláři školy od 13,00 do 17,00

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Odkaz – rozdělení do tříd u oboru PRAKTICKÁ SESTRA

Další požadavky na umístění do tříd budou řešeny až v úvodu školního roku.

Aktuální stav vyřizování žádostí o nové rozhodnutí

Ke dni 20. 7. 2020 je kapacita všech oborů naplněna.