Přijímací řízení VOŠ

Požadavky k přijímacímu řízení na VOŠ

Termíny přijímacích zkoušek:

1. kolo: středa 24. 6. 2020, přihlášky do 31. 5. 2020

2. kolo: čtvrtek 20. 8. 2020, přihlášky do 3. 8. 2020

Školné

1 500,– / semestr

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558

Stipendijní programy zdravotnického holdingu pro studenty zdravotnických oborů

Stipendijní program Královéhradeckého kraje pro studenty oborů DVS a DDS

Diplomovaný zdravotní laborant (ve školním roce 2020/2021 obor neotvíráme)

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný zubní technik

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z biologie člověka
  • zkouška z kreslení a modelování
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný farmaceutický asistent

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná dětská sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání)

  • písemný test z biologie člověka
  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Přijímání do vyššího ročníku oboru vzdělání Dipl. všeobecná sestra v denní i kombinované formě vzdělávání

  • v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a v souladu s § 95 odst. 1 a 2 školského zákona
  • ustanovení se týká uchazečů, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry
  • přijímací zkouška se uskuteční písemnou formou a ověří znalosti na úrovni akreditovaného vzdělávacího programu
  • obsah zkoušky: Anatomie a fyziologie, BiofyzikaBiochemieHematologieGenetikaPrvní pomoc
 • uchazeč musí splnit test v plném rozsahu všech součástí zkoušky, jinak nemůže být přijatý ke studiu do vyššího ročníku

K častým dotazům:

Poplatek za přihlášku se neplatí.

Roční školné činí 3000,- Kč, které jsou splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 15.2. Je možné požádat o slevu na školném, a to z prospěchových (ve 2. ročníku), sociálních či zdravotních důvodů. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka školy.

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558

Kritéria

Podrobná kritéria přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2019–2020 stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchu stáhnout
3. kolo přijímacího řízení na VOŠ stáhnout
4. kolo přijímacího řízení na VOŠ stáhnout

Formulář přihlášky

Zájemci o studium jednotlivých oborů vzdělání jsou povinni doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Vymezení zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. najdete v dokumentu Informace pro lékaře_VOŠ. Formulář můžete vytisknout a vzít s sebou na zdravotní prohlídku ke svému smluvnímu lékaři.

S přijímacím řízením nejsou spojeny žádné poplatky.

Přihláška_VOŠ stáhnout
Informace pro lékaře_VOŠ stáhnout

Výsledky

Přijímací řízení – VOŠ pro školní rok 2018/19 – 1. kolo