Přijímací řízení VOŠ

Informace ke 4. kolu přijímacího řízení

Zde naleznete informace o nabízených oborech, počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení. Termín odevzdání přihlášek je 29. září 2021.

Informace ke 3. kolu přijímacího řízení

Zde naleznete informace o nabízených oborech, počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení. Termín odevzdání přihlášek je 8. září 2021.

Informace ke 2. kolu přijímacího řízení

Zde naleznete informace o nabízených oborech, počtech volných míst a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení VOŠ na školní rok 2021/2022

Dne 10. 6. 2021 byly poštou rozeslány pozvánky na přijímací řízení na obor DVS-kombinovaná forma.

Na obory DVS-denní forma, DDS, DFA, DZL a DZT bylo rozesláno Rozhodnutí o přijetí (bez přijímací zkoušky).

Pokud do 16. 6. 2021 neobdržíte poštou pozvánku nebo Rozhodnutí, kontaktujte, prosím, stud. odd., tel. 49 50 75 208.

Požadavky k přijímacímu řízení na VOŠ

Termíny přijímacích zkoušek:

1. kolo: středa 23. června 2021 (uzávěrka přihlášek 31. května)

2. kolo: čtvrtek 19. srpna 2021 (uzávěrka přihlášek 2. srpna)

Kritéria pro přijímací zkoušky na VOŠ budou zveřejněna v průběhu února 2021.

Školné

1 500,– / semestr

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558

Stipendijní programy zdravotnického holdingu pro studenty zdravotnických oborů

Stipendijní program Královéhradeckého kraje pro studenty oborů DVS a DDS

Diplomovaný zdravotní laborant

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný zubní technik

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z biologie člověka
  • zkouška z kreslení a modelování
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný farmaceutický asistent

  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
  • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná dětská sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání)

  • písemný test z biologie člověka
  • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
  • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Přijímání do vyššího ročníku oboru vzdělání Dipl. všeobecná sestra v denní i kombinované formě vzdělávání

  • v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a v souladu s § 95 odst. 1 a 2 školského zákona
  • ustanovení se týká uchazečů, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry
  • přijímací zkouška se uskuteční písemnou formou a ověří znalosti na úrovni akreditovaného vzdělávacího programu
  • obsah zkoušky: Anatomie a fyziologie, BiofyzikaBiochemieHematologieGenetikaPrvní pomoc
 • uchazeč musí splnit test v plném rozsahu všech součástí zkoušky, jinak nemůže být přijatý ke studiu do vyššího ročníku

K častým dotazům:

Poplatek za přihlášku se neplatí.

Roční školné činí 3000,- Kč, které jsou splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 15.2. Je možné požádat o slevu na školném, a to z prospěchových (ve 2. ročníku), sociálních či zdravotních důvodů. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka školy.

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558

Kritéria

Podrobná kritéria přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2021–2022 stáhnout
Tabulka pro přepočet prospěchu stáhnout

Formulář přihlášky

Zájemci o studium jednotlivých oborů vzdělání jsou povinni doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Vymezení zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. najdete v dokumentu Informace pro lékaře_VOŠ. Formulář můžete vytisknout a vzít s sebou na zdravotní prohlídku ke svému smluvnímu lékaři.

S přijímacím řízením nejsou spojeny žádné poplatky.

Přihláška_VOŠ stáhnout
Informace pro lékaře_VOŠ stáhnout

Výsledky

Přijímací řízení – VOŠ pro školní rok 2021/22