Školská rada

Školská rada 2021–2024

Volby do školské rady se konaly ve dnech 23. 8., 1. a 2. 9. 2021. Na období od 3. 9. 2021 byli zvoleni (viz Protokol):

  • Marie Nováková a Michaela Zemková, studentka 2.F (zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty)
  • Mgr. Lenka Lankašová a Mgr. Michal Buršík (zvoleni pedagogickými pracovníky školy)

Zřizovatel jmenoval s účinností od 1. září 2021 členy školské rady, kterými jsou

  • Mgr. Dana Vaňková a MUDr. Zdeněk Fink

Jednací řád školské rady

Úkoly školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Volby proběhnou v termínu 23. 8., 1. 9. a 2. 9. 2021 v budově školy. Oprávněnými voliči jsou zletilí žáci a studenti školy, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada má 4 volené členy – 2 zástupce pedagogických pracovníků, 1 zástupce z řad zákonných zástupců žáků a 1 zletilého studenta. Další 2 členy jmenuje zřizovatel školy.

Zápisy

Školská rada 2018–2020

Volby do školské rady se konaly dne 18. 12. 2017. Na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 byli zvoleni (viz Protokol):

  • MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D. a Gabriela Chlupáčková, studentka 1.U (zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty)
  • Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D. a Mgr. Jiří Chrz (zvoleni pedagogickými pracovníky školy)

Zřizovatel jmenoval s účinností od 20. února 2018 členky školské rady, kterými jsou

  • Mgr. Dana Vaňková a Ing. Gabriela Vytlačilová

Jednací řád školské rady

Úkoly školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zápisy

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/34/1428/2014 bylo revokováno usnesení č. RK/15/556/2005. V důsledku toho je s účinností od 1. ledna 2015 na škole zřízena pouze jedna školská rada.

Školská rada je šestičlenná a řídí se ve své činnosti Jednacím řádem. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období rady je tříleté.

Školská rada 2014–2017

Volby do školské rady se konaly ve dnech 18. a 19. 12. 2014, viz Protokol . Zvoleni byli:

  • Ing. arch. Jan Falta, Petr Koldinský, Mgr. Chrz a Mgr. Strnadová.

Zbylé 2 členy do školské rady nominovala Rada KHK svým usnesením RK/5/201/2015 s účinností od 20. 2. 2015.

Členy školské rady za zřizovatele jsou: RNDr. Petr Žďánský, CSc. a Mgr. Dana Vaňková

Archiv