Aktuality pro studenty

Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování v domově mládeže na školní rok 2021/2022

Domov mládeže zdravotnické školy přijímá přihlášky k ubytování pro školní rok 2021/2022. Konečný termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2021. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři školy, na DM Hradecká 868 nebo stáhnout zde. Další informace poskytne vedoucí vychovatelka hana.kujalova@zshk.cz.

Informace k provozu školy a testování od 12. dubna 2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a školských zařízení je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a studenty 2x týdně antigenními testy.

Žáci a studenti účastnící se povinné praktické výuky či souvislé odborné praxe ve FN HK budou i nadále testováni ve výukovém centru FN (potřebují potvrzení pro FN) 1x/týden.

Žáci a studenti účastnící se praktické výuky či konzultace ve škole jsou povinni absolvovat antigenní test provedený samoodběrem ve třídě a do prezenční listiny zapsat výsledek testu.

Žáci a studenti ubytovaní na domově mládeže se řídí pokyny vedoucí vychovatelky DM Mgr. Kujalové.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se také neprovádí u osob, které onemocněly nemocí COVID-19 a byly v izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Podpora studentů prostřednictvím Nadačního fondu

I v letošním roce se město Hradec Králové chystá podpořit studenty prostřednictvím Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů.

V OZNÁMENÍ Nadačního fondu na podporu královéhradeckých středoškolských studentů naleznete možnosti získání příspěvků z tohoto fondu pro nadané studenty a pro studenty z rodin s nízkým příjmem.

Termín pro odevzdání žádostí je do 31. 5. 2021.

Žádosti se vzhledem k epidemické situaci budou podávat:

  • poštou (Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové)
  • elektronicky na epodatelna@mmhk.cz
  • datovou schránkou

Podmínkou přiznání příspěvku je trvalé bydliště studenta v Hradci Králové a věk do 26 let.

Formulář žádosti si můžete stáhnout zde nebo je též dostupný na webových stránkách odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže    https://www.hradeckralove.org/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2623&n=nadacni-fond&p1=24893

Nový pokyn k maturitní zkoušce

Byl vydán nový pokyn k maturitní zkoušce v roce 2021.

Provoz školy od 1. března

Nic se pro nás nemění, jedeme dál, viz stanovisko MŠMT:

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

  • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
  • při individuálních konzultacích žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

A NADÁLE JE POVOLENO:

  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
  • ubytovávat ve školských ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Přeji všem hodně zdraví a sil. Soňa Lamichová

Změny v organizaci výuku od 1. 2. 2021

Na základě informace k provozu škol bude od 1. 2. 2021 probíhat výuka distančním způsobem (kromě OSN a OPX).

Definitivní rozvrh platný od pondělí 1. 2. 2021 naleznete zde.

Schéma výuky v 1. únorovém týdnu naleznete zde.

Zobrazení pololetního hodnocení ve webové aplikaci pro rodiče

Návod naleznete zde.

Nedělní uzavření DM

Domov mládeže bude do odvolání otevírat v pondělí od 6. hodin. V neděli bude uzavřen. V případě potřeby kontaktujte vedoucí vychovatelku hana.kujalova@zshk.cz.

Knihovna

Knihovna je  žákům, studentům i zaměstnancům po dobu distanční výuky k dispozici, jen je třeba se předem s knihovnicí individuálně domluvit přes e-mail: knihovna@zshk.cz.

Stravování

V době DV mají žáci a studenti možnost se stravovat ve školní jídelně za dotovanou cenu. K odběru oběda je nutné se předem přihlásit; výdej bude probíhat v jídlonosiči.