Minimaturity

MINIMATURITY  2023 – 2024

aneb podporujeme žáky v bádání…

Termín závazného zapsání tématu: do pondělí 25. 9. 2023 (zápis proveďte v Moodlu)

Termín uložení seminární práce: čtvrtek 25. ledna 2024

Termín uložení prezentace: čtvrtek 25. ledna 2024 do Teams

Termín prezentace (obhajob) prací žáků: čtvrtek 1. února 2024

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM

Minimaturity představují již tradiční součást života naší školy. Tato forma vzdělávání nabízí žákům obrovský prostor pro vlastní seberealizaci, osobnostní rozvoj, vzdělávání formou aktivního bádání v oblastech, která jsou žákům blízká a tempem, které žákům vyhovuje. V současné době se jedná o aktivity určené pro žáky všech druhých ročníků. Žáci mají možnost vybrat si libovolné téma, které je zajímá a s ním pracovat, prozkoumávat, bádat a hledat odpovědi na otázky.

Na konci druhého a ve třetím ročníku mohou žáci rozpracovat téma podrobněji a mohou se zúčastnit soutěže SOČ (tradičně ve škole pořádáme školní kolo SOČ), ve čtvrtém ročníku mohou (obory zdravotnické lyceum) práci rozpracovat, doplnit a rozšířit do práce maturitní. V případě zájmu o soutěž SOČ je dobré pamatovat již předem na jisté požadavky na strukturu práce i hloubku zpracování tématu. Bližší informace lze najít na stránkách soutěže http://www.soc.cz .

Minimaturity pomáhají rozvíjet a prohlubovat kompetence žáků, posilují zodpovědnost žáků za své vzdělávání,  za vlastní vynaložené úsilí, učí se plánovat v čase své aktivity, získávají zkušenosti s bádáním, aktivním experimentováním nebo rozvíjejí jiným způsobem svou tvořivost. Úspěšné zvládnutí a obhájení vlastního projektu připravuje žáky na situace v běžném osobním i pracovním životě, při budoucím studiu. Základní strategií je podpora otevřeného bádání s různou mírou spolupráce a vedení učitelem. Proces učení si celý řídí žák sám, vlastním způsobem, tempem na základě vlastní míry vnitřní motivace.

JAK TO VLASTNĚ PROBÍHÁ?

Náplní práce žáků je zpracovat vlastní badatelský projekt na vybrané téma, sepsat seminární práci v optimálním rozsahu (dle individuálního pojetí) s experimentální (badatelskou, praktickou) částí, zpracovat powerpointovou prezentaci, případně jinak prezentovat výsledky své práce (film, fotogalerie, poster, pomůcka pro výuku), svou práci pomocí takové prezentace obhájit před komisí a před spolužáky. Obhajoby jsou žákům i vyučujícím přístupné.

Každá práce je v průběhu obhajob slovně hodnocena, jsou zhodnoceny silné stránky práce žáka, ale také zmíněny rezervy a případné možnosti, jak práci příště zvládnout lépe. Žáci jsou za splnění úkolů včetně obhajoby hodnoceni známkou. Hodnocení je podrobné, sestavené podle několika stanovených kriterií (viz přílohy níže), které žáci znají předem a podílí se na něm minimální počet tří vyučujících. Známka se započítává do oborově nejbližšího předmětu s váhou „těžká“, jakou používá vyučující v daném předmětu. Žáci si tak mohou v daném předmětu známku vylepšit. Do hodnotící komise jsou zváni studenti Pedagogické fakulty v rámci pedagogické praxe, případně naši účastníci některých z kol soutěže středoškolské odborné činnosti.

Odborné komise vyhlašují nejzdařilejší práce ze své sekce na základě počtu získaných bodů. Body získávají žáci za splnění všech částí a za aktivity tzv. navíc jako například: část textu nebo celá práce v anglickém jazyce, obhajoba v anglickém jazyce, vytvoření posteru – reklamního sdělení, vytvoření vědeckého posteru, apod. Tyto vybrané práce slavnostně vyhlašujeme a oceňujeme diplomy i věcnými cenami. Do hodnocení jsou zapojeni i samotní žáci a studenti – volí cenu studentů.  Odměny zajišťuje sdružení Škola – Rodiče – Děti.

Znalosti a dovednosti, které během minimaturit procvičíte a nově nabudete, Vám mohou usnadnit řešení některých životních situací – například zvládnutí nervozity při maturitě, suverénní vystupování před lidmi, úspěšné absolvování pracovního pohovoru při hledání brigády či práce. Vyzkoušíte si roli badatele, vědeckého pracovníka, který pozoruje a hledá odpovědi na různé otázky. A nad jakou otázkou budete bádat Vy?

NO, A JAK NA TO?

Výchozím úkolem je popsat výsledky našeho pátrání po informacích k vybranému tématu. Popisem vybrané tématiky, vybraného problému ale práce nekončí. Práci, která se zabývá tématem jen popisně teoreticky, se říká teoretická kompilace. Musí být založená na podrobném porovnání veškerých dostupných odborných literárních i elektronických zdrojů k danému tématu. Základem je správná forma citování autorů použitých zdrojů. Z takovéhoto podrobného teoretického zpracování tématu vyvstávají problematické oblasti, zajímavá témata, diskutabilní otázky, protichůdná tvrzení a podobně. V tuto chvíli si vědec klade otázky, které jej vedou k formulování cíle, tedy toho, proč se otázkami zabývá. Nejlépe je zvolit si jednu až tři otázky, na které hledáme odpovědi. Jak by takové odpovědi mohli znít? Jaké odpovědi očekáváme? K čemu se asi dobereme? Snažíme se formulovat naše domněnky, předpoklady, zveme je hypotézy. Hypotéza je tvrzení, které se snažíme experimentálně, prakticky ověřit. Ověřit jejich platnost, nebo neplatnost. V obou případech se dobereme výsledku.  Vědecké bádání může být založeno na snaze vyvrátit již platné teorie, či obecné pravdy. Teprve, nepodaří-li se opakovaně nějakou myšlenku, tvrzení vyvrátit, popřít, pak se stává pravdou vědecky ověřenou, ze které se stává teorie. A pak se takové teorie učíme ve škole… A abychom porozuměli lépe takovým teoriím, je dobré vědět, jak přicházejí na svět…

Každá práce se musí plánovat. Jako stavba domu. Takovou stavbou domu je i vědecká práce. Cílem je postavit dům. Dům stavíme podle podrobného stavebního projektu. Ten musí mít jasný plán, rozpočet, musíme znát výsledek celého projektu. Stejně tak při práci vědecké. Je tedy potřeba najít nejvhodnější způsob, tedy cestu, jak dosáhnout cíle. Při prázdninovém výletu na hrad můžeme obvykle volit z více variant – jít serpentinou po prašné cestě, nebo vylézt po skále či příkrém kopci přímo k hradu…Takové volbě cesty se říká metodika. Každá práce má svou metodiku, tedy cestu, po které se vědec rozhodl jít či lézt. Často je potřeba nejprve zdolat příkré stěny skal a mnohokrát spadnout, než se najde schůdná cesta po vrstevnici… po které pak chodí k hradu tisíce turistů. Na konci výletu se většinou zvěčníme u hladomorny, nebo na nádvoří a ukážeme všem, jak nám to na fotce sluší. Tak i vědec své výsledky prezentuje veřejnosti. Od toho jsou konference, sympozia a podobně. A taková konference nás vlastně čeká…

Tak přání nakonec –  hodně štěstí při hledání té správné cesty a radost při bádání! … 

POKYNY

Organizační tým PhDr. Štindl, Mgr. Dostál, Ph.D.

Mgr. Gebrtová, Mgr. Horáková

Mgr. Toboříková, Ph.D.

Mgr. Trejtnarová 

ULOŽENÍ PRACÍ ELEKTRONICKY do týmu v Teams MINIMATURITY – obhajoby 2023/2024.

Soubor pojmenujete svým příjmením a názvem práce. Do úkolu uložíte seminární práci včetně příloh (poster, video atd.). Seminární práce musí být odevzdána do data 25. 1. 2024.   

Pokyny

Základní informace o MINIMATURITÁCH stáhnout
Doporučená struktura práce s metodikou, jak na to… stáhnout
Vytvořte vlastní design reklamního poutače na Vaše téma… stáhnout
Vytvořte vědecký poster, seznamte nás s výsledky Vašeho výzkumu… stáhnout
Hodnocení obhajob žáků_ body a známkování stáhnout

Pro zpracování posteru můžete využít nabídky šablon, které lze stáhnout a upravit na tomto odkazu: https://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx

PREZENTACE

Vzor prezentace slouží pro inspiraci, jak taková prezentace může vypadat. Je důležité respektovat určité zvyklosti a pravidla, která prezentaci učiní účelnější, přehlednější a tím lepší a srozumitelnější. Kdo si bude chtít vypracovat vlastní formu prezentace, měl by na tato pravidla myslet. Hodně zdaru.

Doporučená struktura prezentace stáhnout