Minimaturity

 

MINIMATURITY

 

2018 - 2019

 

NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD

Výchozím úkolem je popsat výsledky pátrání po informacích k vybranému tématu. Popisem vybrané tématiky, vybraného problému ale práce nekončí. Práci, která se zabývá tématem jen popisně teoreticky, se říká teoretická kompilace. Musí být založená na podrobném porovnání veškerých dostupných zdrojů k danému tématu. Základem je správná forma citování autorů použitých zdrojů. Z takovéhoto podrobného teoretického zpracování tématu vyvstávají problematické oblasti, zajímavá témata, diskutabilní otázky, protichůdná tvrzení a podobně. V tuto chvíli si vědec klade otázky, které jej vedou k formulování cíle, tedy toho, proč se otázkami zabývá. Nejlépe je zvolit si jednu až tři otázky, na které hledáme odpovědi. Jak by takové odpovědi mohli znít? Jaké odpovědi očekáváme? K čemu se asi dobereme? Snažíme se formulovat naše domněnky, zveme je hypotézy. Hypotéza je tvrzení, které se snažíme experimentálně, prakticky ověřit. Ověřit jejich platnost, nebo neplatnost. V obou případech se dobereme výsledku.  Vědecké bádání může být založeno na snaze vyvrátit již platné teorie, či obecné pravdy. Teprve, nepodaří-li se opakovaně nějakou myšlenku, tvrzení vyvrátit, popřít, pak se stává pravdou vědecky ověřenou, ze které se stává teorie. A pak se takové teorie učíme ve škole… A abychom porozuměli lépe takovým teoriím, je dobré vědět, jak přicházejí na svět…

Každá práce se musí plánovat. Jako stavba domu. Takovou stavbou domu je i vědecká práce. Cílem je postavit dům. Dům stavíme podle podrobného stavebního projektu. Ten musí mít jasný plán, rozpočet, musíme znát výsledek celého projektu. Stejně tak při práci vědecké. Je tedy potřeba najít nejvhodnější způsob, tedy cestu, jak dosáhnout cíle. Při prázdninovém výletu na hrad můžeme obvykle volit z více variant – jít serpentinou po prašné cestě, nebo vylézt po skále či příkrém kopci přímo k hradu…Takové volbě cesty se říká metodika. Každá práce má svou metodiku, tedy cestu, po které se vědec rozhodl jít či lézt. Často je potřeba nejprve zdolat příkré stěny skal a mnohokrát spadnout, než se najde schůdná cesta po vrstevnici… po které pak chodí k hradu tisíce turistů. Na konci výletu se většinou zvěčníme u hladomorny, nebo na nádvoří a ukážeme všem, jak nám to na fotce sluší. Tak i vědec své výsledky prezentuje veřejnosti. Od toho jsou konference, sympozia a podobně. A taková konference nás vlastně čeká…

 

Tak hodně štěstí při hledání té správné cesty k cíli. 

 

NĚKOLIK SLOV O TĚCH MINIMATURITÁCH

Minimaturity jsou určeny pro žáky všech druhých ročníků. Žáci mají možnost vybrat si libovolný předmět (nebo téma), který (které) je zajímá. Na konci druhého a ve třetím ročníku mohou žáci rozpracovat téma a zúčastnit se soutěže SOČ, ve čtvrtém ročníku mohou (obory zdravotnické lyceum) práci rozpracovat, doplnit a rozšířit do práce maturitní. V případě zájmu o soutěž SOČ je nezbytné strukturovat práci již předem podle požadavků pro SOČ (www.soc.cz).

Minimaturity slouží k upevnění a mezipředmětovému propojení získaných znalostí a dovedností, realizují vybraná průřezová témata. Rozvíjí osobnost žáka. Připravují žáka na situace v životě, v budoucím studiu, v budoucím zaměstnání. Podporují realizaci experimentů, badatelských aktivit a poznávání novým způsobem, vlastním tempem na základě vlastní motivace.

Náplní práce žáků je zpracovat projekt na vybrané téma, sepsat seminární práci v daném rozsahu s experimentální (praktickou) částí, zpracovat powerpointovou prezentaci, případně jinak prezentovat výsledky své práce (film, fotogalerie, poster, pomůcka pro výuku), svou práci pomocí takové prezentace obhájit před komisí a spolužáky. Obhajoby jsou žákům i vyučujícím přístupné.

Svůj projekt mohou žáci rozpracovat a přihlásit se do řady soutěží, olympiád a středoškolské odborné činnosti (SOČ). Žáci oboru zdravotnické lyceum může v tématu pokračovat v rámci maturitní seminární práce, která je praktickou částí maturitní zkoušky. Pokračováním se rozumí rozšíření práce. Doporučujeme předem konzultaci s vedoucím maturitní práce.

Žáci jsou za splnění minimaturitní práce hodnoceni známkou, která se započítává do oborově nejbližšího předmětu. Známka má váhu "těžká". Znamená to, že hodnocení ve výuce vybraného učitele získá známku s nejvyšší váhou, kterou daný vyučující v daném předmětu používá. Žáci si tak mohou v daném předmětu známku vylepšit. Konečná známka je výsledkem objektivního hodnocení podle pevně stanovených pravidel a kriterií (krieteria hodnocení jsou zveřejněna níže v přílohách). Podílí se na něm několik vyučujících (vždy minimálně tři) a případně studenti Pdf UHK hostující v komisi v rámci výuky a své pedagogické praxe.
Minimálně jedno hodnocení je slovní.

Nejlepší práce jsou tradičně oceňovány na konci obhajob věcnou cenou. Pro úspěšné žáky máme ceny již nachystány..

Více informací k dispozici v přílohách (témata, požadavky, hodnocení, atd...).

Znalosti a dovednosti, které během minimaturit procvičíte a nově nabydete, Vám mohou usnadnit řešení některých životních situací - například zvládnutí nervozity při maturitě, suverénní vystupování před lidmi, úspěšně absolvovat pracovní pohovor při hledání brigády či práce. Vyzkoušíte si roli badatele, vědeckého pracovníka, který pozoruje a hledá odpovědi na různé otázky. Nad jakou otázkou budete bádat Vy?

V přílohách (níže) si můžete stáhnout bližšší informace, jsou průběžně doplňována.  V případě nejasností se obraťte na organizační tým minimaturit (PhDr. Štindl, Mgr. Dostál, Ph.D., Mgr. Gebrtová, Mgr. Zlatovský, Mgr. Horáková).

 

HARMONOGRAM 2018 - 2019

Termín prezentace (obhajob) prací žáků: čtvrtek 31. leden 2019

Termín uložení celé práce (seminární část, Poweropintová prezentace, posteru) v elektronické podobě na síť školy je: 

do pátku 25. ledna 2019

ULOŽENÍ PRACÍ ELEKTRONICKY: 

K:\ STUDENTI \ MINIMAT \ 2018-2019

Ukládání prací proveďte tak, že na školní síti vyhledáte disk K a ve výše uvedených složkách naleznete složku své třídy, kde podle návodu uložíte - soubor pojmenujete svým jménem a názvem práce. Do složky uložíte seminární práci i prezentaci a poster. Ve složkách musí být seminární práce do data 25.1.2019. Aktualizovat složku můžete i poté až do obhajob.  

MINIMATURITNÍ PRÁCE MŮŽE BÝT ROZPRACOVÁNA DO PRÁCE SOČ (STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST). TÉMATA JSOU LIBOVOLNÁ Z RŮZNÝCH KATEGORIÍ. MÁTE-LI ZÁJEM, PODÍVEJTE SE NA ODKAZY NÍŽE - NA STRÁNKY SOUTĚŽE SOČ.

ODKAZ NA STRÁNKY SOUTĚŽE SOČ: 

http://www.soc.cz/

SEZNAM NABÍZENÝCH TÉMAT, KTERÁ VEDOU ODBORNÍCI NA JINÝCH PRACOVIŠTÍCH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH NAPŘÍKLAD UNIVERZIT ČI JINÝCH PRACOVIŠŤ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE PŘIJĎTE INFORMOVAT... KABINET CHEMIE A BIOLOGIE. 

http://soutezekhk.ssis.cz/?stranka=soc