Česká škola

Přihlásit se k odběru zdroj Česká škola
Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger27142125
Aktualizace: 2 hodiny 1 min zpět

Anna Šabatová: 10 let antidiskriminačního zákona v České republice. (Soudy rozhodovaly i dva školské případy)

15 Srpen, 2019 - 03:00
Letos je to 10 let od přijetí antidiskriminačního zákona. Veřejný ochránce práv nesmí zasahovat do rozhodovací činnosti soudů. Přesto se dnes zaměřím na rozhodnutí vydaná v antidiskriminačních věcech, jsou důležitá, protože dotvářejí právo,“ píše Anna Šabatová v magazínu Právní prosor a připomíná také dva „školské“ případy.


Anna Šabatová (ochrance.cz)Soudy rozhodovaly dva školské případy, jež se oba týkaly základního stupně vzdělávání a oba byly ukončeny pravomocně hned v prvním stupni.

V prvním případě z roku 2016 se jednalo o přestup chlapce s postižením ze speciální školy na spádovou základní školu, která byla školou hlavního vzdělávacího proudu. Přestup doporučilo poradenské zařízení. Ředitelka dítě nepřijala a tvrdila, že na jeho vzdělávání není škola připravena. Zmínila také nesouhlas části ostatních rodičů s integrací chlapce. Žalobce nepodal žalobu vůči škole, nýbrž vůči zřizovateli, tedy obci. Ta svou pasivní legitimaci nerozporovala. Okresní soud rozhodl tak, že označil argumenty školy za účelové a uložil obci omluvit se. Přiznal také náhradu nemajetkové újmy ve výši 50 000 Kč. Jedná se vůbec o první případ od roku 2009, kdy soud přiznal náhradu nemajetkové újmy podle antidiskriminačního zákona.

Ve druhém případě označil okresní soud za diskriminaci jednání školy, která nepřijala dva romské chlapce do první třídy. Škola se odvolávala na výsledky testů školní zralosti a omezenou kapacitu. Žalobci však tvrdili, že testování dětí bylo nekorektní a ředitel chtěl regulovat počet romských dětí ve třídě. Obával se odlivu dětí z majority. Soud označil jednání školy za přímou diskriminaci a nařídil jí omluvit se. Náhradu nemajetkové újmy v penězích soud nepřiznal, oba chlapci byli totiž dodatečně přijati, zásah do jejich důstojnosti tak byl podle soudu minimalizován, a ředitel se ze své chyby poučil.

Oba rozsudky měly velký význam pro rodiče i děti samotné, stejně jako pro mnoho dalších aktérů.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Petr Kain: Nadání, pracovitost nebo inteligence? O životním úspěchu rozhoduje i to, v jaké čtvrti vyrůstáte

15 Srpen, 2019 - 03:00
„Nerodíme se rovni jeden druhému. Někteří z nás jsou chytřejší, jiní nadanější, další zase pilnější než ostatní. A některým ani všechny tyto vlastnosti a schopnosti nestačí k lepšímu životu. Jak ukazuje nejen životní zkušenost, ale i mnoho vědeckých výzkumů, mnohdy víc než inteligence, píle nebo nadání rozhoduje o vašem životním úspěchu spíš to, v jaké rodině vyrůstáte, nebo i prostá skutečnost, v jaké části města žijete,“ píše Petr Kain pro Hospodářské noviny.


Kain mimo jiné píše:

Jak nedávno popsal magazín Vox, klasickým příkladem může být Seattle. Ten je stejně jako plno jiných amerických měst poměrně jasně rozdělen po rasové linii na černošskou (jižní) a bělošskou (severní) část. Každá z nich přitom nabízí svým obyvatelům značně odlišnou úroveň bydlení i možnosti vzdělávání - na severu jsou dražší nemovitosti i kvalitnější školy. Jak prokázal nedávný výzkum ekonomů v čele s profesorem z Harvardu Rajem Chettym, skutečnost, zda jste strávili dětství v bohaté, či chudé části města, zásadně ovlivnila vaše příjmy v dospělosti.

Nebylo to snad tím, že by lidé v chudších částech města byli nutně hloupější nebo línější.

Ukazuje to příklad z Chicaga, kde se díky jednomu sociálnímu programu mezi lety 1976-1998 přestěhovalo více než sedm tisíc černošských rodin do "lepších" čtvrtí. Mnozí členové těchto rozvětvených rodin nicméně nadále zůstali v chudších částech města, a tak bylo možné o jednu či dvě dekády později pozorovat, zda došlo u domácností s původně podobným socioekonomickým postavením k nějakým změnám. Došlo. A byly obrovské. Z dětí, jež vyrůstaly v chudších částech města, plná pětina nedokončila střední školu a jen 21 procent jich šlo studovat na vysokou školu. V "lepších" čtvrtích nedokončilo střední školu jen pět procent přestěhovaných dětí a na univerzitu se jich dostalo 54 procent.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Deset let prázdných slov o reformě odborného vzdělávání

15 Srpen, 2019 - 02:00
Vzdělávání by mělo směřovat k tomu, aby absolvent získal nejen znalosti a dovednosti z oboru, ale zároveň aby byl samostatný, schopný přizpůsobit se novinkám a ochotný se dále učit, zaznělo v srpnu, když Národní ústav odborného vzdělávání představoval veřejnosti reformu. Konečně, řeknou si určitě zaměstnavatelé, občané plánující rekonstrukci i samotní učni. Konečně bude mít Česko dostatek zedníků, elektrikářů, strojníků nebo dobrých kuchařů. Ovšem pozor. Tato slova zazněla ne před začátkem školního roku 2019/2020, ale již 2009/2010. Připomínají Lidové noviny.Dekáda uplynula jako voda a ministři školství, ale i průmyslu a obchodu, dnes vzývají úplně stejnou myšlenku. Dále tak upadá zájem o řemesla a důvěra v tuzemské řemeslníky.

Nejde ale jen o to, nalákat deváťáky na odborné školy. Změnit se musí podle odborníků i ti, kteří je mají inspirovat. Není však výjimkou, že mistři nechtějí o novinkách ve svém oboru ani slyšet. Mladých profesionálů totiž není v praxi mnoho. „Znám minimum těch, kterým by bylo pod 40 let. A mistrům, kteří učí na učilištích, je často okolo šedesátky,“ řekla nedávno v rozhovoru pro Lidové noviny Bronislava Cveková, která vede Školu suché výstavby, kde získávají certifikát profesionální řemeslníci i laici.


Celý text naleznete v Lidových novinách
Kategorie: Česká škola

Fiktivní firmy připravují žáky k práci v reálném prostředí

15 Srpen, 2019 - 01:00
Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Původně byly fiktivní firmy určeny především pro žáky obchodních akademií, dnes fungují i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.


Fiktivní firma je virtuální obchodní společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby, je zakládána podle stejné legislativy jako reálné společnosti. Fiktivní firmy například odvádějí daně, zdravotní i sociální pojištění. Fiktivní firmy zakládají v ČR žáci odborné školy pod dohledem svého vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF), které výuku ve fiktivní firmě koordinuje a které pro fiktivní firmy simuluje činnost všech úřadů. Do kurikula bývá fiktivní firma zařazována jako povinný, nepovinný nebo výběrový předmět, především pro žáky třetích a čtvrtých ročníků.

Cílem výuky ve fiktivní firmě je propojit teoretické znalosti s praxí, naučit žáky dovednostem, které potřebují v reálném pracovním prostředí, trénovat jejich iniciativu, kreativitu a samostatnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat měkké a také odborné dovednosti. Žáci se ve firmě naučí komunikovat se zákazníky, prezentovat výsledky firmy v českém a často i anglickém jazyce a také produkt propagovat – vytvářejí letáky, katalogy, propagační materiály i webové stránky. Fiktivní firmy jsou zároveň nástrojem pro výchovu k podnikavosti.

Některé fiktivní firmy spolupracují s reálnou firmou, prodávají výrobky reálné firmy, poskytují její služby, nesou její jméno nebo svým jménem sponzora připomínají. Jde o oboustranně výhodnou spolupráci – žáci se seznámí s chodem reálné firmy, na oplátku dostávají propagační předměty, rady a někdy i technickou a materiální pomoc od partnerské firmy pro svou činnost.

Pro reálné firmy má spolupráce s fiktivní firmou také mnoho výhod. Mohou touto cestou získat dobře připravenou pracovní sílu a spolupráci využít i jako trénink budoucích zaměstnanců, kteří se rekrutují z řad žáků fiktivní firmy, nebo snížit náklady na vyhledávání nových zaměstnanců i čas nutný na jejich zapracování. Spoluprací se žáky má reálná firma možnost také volně otestovat průzkum trhu pro nové výrobky a může se také vyvarovat chybného umisťování nových pracovníků. Příkladem je
firma Develop Most, kde se shoduje nejen název fiktivní i reálné firmy, ale také předmět podnikání.

Zhruba pro čtvrtinu nejlepších žáků z těch firem, které splní předem daná kritéria, může učitel požádat CEFIF o udělení certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Škola má přitom možnost formulovat text, který chce žákům na certifikát přidat (např. „žák XY pracoval s vynikajícími výsledky na pozici ředitele firmy“). Mezi kritéria pro udělování certifikátu patří např. celková minimální hodinová dotace předmětu fiktivní firma v rozsahu tří týdenních vyučovacích hodin celkem za dobu vzdělávání nebo účast firmy na dvou regionálních nebo jednom mezinárodním veletrhu fiktivních firem.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Julius Sekera: Vzdělávání, základ života nebo někdy i deformace osobnosti dítěte

14 Srpen, 2019 - 08:30
„Jednostranný důraz na výkon, přizpůsobení žáka škole, učitel, který nezná ani sám sebe natož aby skutečně znal žáka, učitel, který je spíše dobrý manipulátor než doprovázející a autentický facilitátor …, to jsou jen (z našeho pohledu) některé z kritických myšlenek, které nás napadají v souvislosti se současnou školou,“ píše Julius Sekera z Ostravské univerzity v magazínu ou@live. V textu připomíná projekt katedry sociální pedagogiky, jehož cílem bylo pomoci pedagogickým pracovníkům mateřských škol a učitelům základních škol zvládat pedagogicky náročné situace v podmínkách školských zařízení.Sekera mimo jiné píše:

Čím jsme se lišili od tradičních školení? Nechtěli jsme klasickou „nalévárnu“ s pilným zapisováním poznámek a výkladem nabitým informacemi, kde oběti školení sedí a zapisují si slovo boží. Teoretické výklady v pregraduální přípravě učitelů obvykle převládají a propojení s praxí je tak trochu na okraji pozornosti.

Využili jsme skutečnosti, že všichni členové katedry sociální pedagogiky PdF OU prošli tzv. úplným psychoterapeutickým výcvikem (zpravidla 4 – 5ti letým) a „lekce“ jsme připravili s využitím technik zaměřených na kvalitu mezilidských vztahů, které se v prostředí školy mohou (a z našeho pohledu také musí) postupně prosadit.

Je to jedna z cest, která prospěje zlepšení vzdělávací potence školy a pomůže překonat její ryze instrumentážní charakter. Instrumentážní charakter vzdělávání, jak je obvykle chápán, ignoruje širší rozvoj osobnosti člověka, je ryze prakticistní, bez etické stránky, kdy kultivace člověka vlastně ztrácí smysl. Slouží jen aktuálním potřebám „technologického“ fungování společnosti.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Odbory veřejného sektoru vyzvaly vládu k jednání o růstu platů. Chtějí 15% pro učitele

14 Srpen, 2019 - 03:00
Odbory pracovníků veřejné správy a služeb vyzvaly vládu, aby s nimi začala co nejdříve jednat o navýšení platů pro příští rok. Předáci se dnes dohodli na dalším společném postupu a sestavili vyjednávací tým. Dál požadují pro učitele přidání o 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky o deset procent a pro ostatní o osm procent. ČTK to po odpoledním jednání odborářů a odborářek řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Informuje ČTK.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Pocit štěstí v Česku sílí. Nejspokojenější jsou studenti a mladí lidé

14 Srpen, 2019 - 03:00
Češi jsou s kvalitou svého života stále více spokojeni. Ukázal to průzkum Českého statistického úřadu. Na stupnici od 0 do 10 hodnotili dotazovaní svůj život známkou 7,4, což je o půl bodu více než před pěti lety. Nejvíce šťastní jsou lidé v hlavním městě a Karlovarském a Libereckém kraji. Informuje iDNES.Zatímco v roce 2013 zažívaly stálé či časté štěstí dvě pětiny respondentů, loni již stav stálého klidu a štěstí vyjádřila více než polovina dotazovaných, uvádí Český statistický úřad ve zprávě. „Mezi pohlavími se přitom hodnocení téměř nelišilo, ženy i muži posuzují své životní pocity v podstatě shodně pozitivně,“ uvádí Jiří Pekárek z oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Stejně jako před pěti lety byli nespokojenější vrstvou studenti. Jejich hodnocení přesáhlo známku 8. „S tím koresponduje i struktura hodnocení podle věku, neboť průměrná známka dotazovaných ve věku 16 až 24 let dosahovala 8,2,“ dodává Pekárek.

Podle dlouhodobého výzkumu sociologů z Masarykovy univerzity publikovaném v létě 2018 jsou Češi nejšťastnější od roku 1991. I v mezinárodním srovnání se Česko posouvá mezi šťastnější země. Mezi 156 zeměmi je v současnosti na 20. místě.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Za 30 let ubylo sňatků a dětí, život se protáhl a seniorů přibývá

14 Srpen, 2019 - 01:00
Česká společnost se za tři desetiletí od listopadu 1989 výrazně proměnila. Roste podíl lidí, kteří zůstávají svobodní. Ubylo sňatků a přibylo rozvodů. Dětí se rodí méně a téměř polovina z nich přichází na svět mimo manželství. Život se o několik let prodloužil a podíl seniorů se zvyšuje. I přes stárnutí ale republika nevymírá, a to hlavně díky přílivu cizinců. Těch v zemi žije šestnáctkrát víc než na konci komunistického režimu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Informuje ČTK.

Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Stále více lidí mění své profese, školí se na ajťáky. Firmám chybí 30 tisíc IT expertů

14 Srpen, 2019 - 00:00
Vystudovali filozofickou fakultu, ekonomiku nebo učitelství, teď se ale narychlo rekvalifikují. Stále více Čechů prochází bleskovým školením, aby mohli začít pracovat v IT firmách. Těm v poslední době zoufale chybí tisíce lidí a částečným řešením tohoto problému jsou právě zaměstnanci přeškolení z jiných oborů. I pro ně je změna výhodná, coby ajťáci si mnohdy po určité době vydělají více než ve své původní profesi. Tématu se věnují Hospodářské noviny.


Podle firem a školicích agentur, které Hospodářské noviny oslovily, zájem lidí o tyto rekvalifikace značně roste. A to i mezi ženami. „Loni se nám přihlásilo šest tisíc uchazeček, z kapacitních důvodů jsme ale mohli přijmout jen necelé čtyři tisícovky,“ uvádí Dita Přikrylová, šéfka organizace Czechitas, která se zaměřuje na IT školení žen.

Do rekvalifikačních IT kurzů se hlásí stále víc lidí, přestože si je obvykle musí platit sami. Ceny se liší podle zaměření i délky: mohou stát 15 tisíc korun, ale i 100 tisíc. Podle aktuálního odhadu personální agentury Grafton v Česku chybí 30 tisíc ajťáků.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Celý první semestr doučujeme studenty základy – hlavně matematiku a chemii, říká prorektor VŠCHT Milan Pospíšil

13 Srpen, 2019 - 03:00
„Nejvíce diskutované je v současnosti regionální školství, které bylo v minulosti až přespříliš decentralizované. K tomu došlo už v dobách paní ministryně Buzkové. Výsledkem bylo, že školy ztratily přímou metodickou a podpůrnou vazbu na ministerstvo školství hlavní slovo mají zřizovatelé, v případě základních škol obce a v případě středních školou pak kraje. A často se stává, že na malých obcích není v silách zastupitelstva se o tu svoji školu kvalitně postarat, to se týká především věcí spojených se zajištěním provozu, a pak padá na bedra ředitele školy ohromné množství administrativy. Ředitelé základních škol jsou pak často přetíženi a nemají čas řídit samotnou výuku. Takže se ukazuje, že to byla chyba, a nyní se řeší, jak to napravit, jak ředitelům škol pomoct,“ říká v rozhovoru pro magazín Reportáže z průmyslu prorektor VŠCHT Milan Pospíšil.


Milan Pospíšil (vscht.cz)Pospíšil v rozhovoru mimo jiné říká:

Další důležitou otázkou je, jaké kompetence by vlastně dnešní žáci a studenti měli mít. Žijeme v době, kdy jedním kliknutím mohou všichni na internetu najít veškeré informace. To není problém pro nikoho z dnešních žáků. Problém ovšem je, jak s těmito informacemi pracovat a jak je vyhodnocovat. Informační gramotnost a kompetence je věc, na kterou musí být kladen velký důraz.

Samozřejmě další důležitou otázkou je, jak motivovat mladou generaci, aby ráda chodila do škol, a také jak zajistit kvalitní a motivované učitele. Pokud by se toto podařilo vyřešit na základních a středních školách, tak by se to pak projevilo pozitivně i na vysokých školách. Dnes je to tak, že prakticky celý zimní semestr prvního ročníku bakalářského studia doučujeme studenty nezbytné základy, protože ze středních škol je nemají. Pak se nikdo nemůže divit, že máme v prvním ročníku studijní neúspěšnost až 60 procent, a to právě kvůli matematice a chemii.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Prestiž povolání: Učitelé jsou na čtvrtém a pátém místě

13 Srpen, 2019 - 03:00
Na prvním místě v žebříčku se umístil lékař, s více než desetibodovým odstupem následují vědec spolu se zdravotní sestrou. Na dalších místech jsou učitel na vysoké škole (odstup 5 bodů) a učitel na základní škole (odstup další 2 body). Uvedené pořadí se od roku 2004 (začátek měření) nezměnilo, s tím, že zdravotní sestra byla dodatečně zařazena do seznamu profesí v roce 2011. Do té doby byl na pátém místě programátor (letos desátá příčka).


Na úplném konci žebříčku se letos umístil poslanec, před ním v pořadí je uklízečka a kněz (s odstupem 3, resp. 5 bodů). Před třemi lety byl poslanec na předposlední příčce a uklízečka poslední. Od minulého šetření (2016) se žebříček profesí téměř nezměnil, ovšem od roku 2004 došlo k výrazným posunům v prestiži policisty a vojáka z povolání (vzestup o 11 míst) a novináře, manažera či ministra (propad o 10-7 míst).


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

‚Bude to likvidační.‘ Ministerstvo financí chce zrušit zálohy na sociální projekty z evropských dotací

13 Srpen, 2019 - 03:00
Ministerstvo financí v čele s Alenou Schillerovou (za ANO) chce změnit pravidla pro vyplácení dotací z Evropského sociálního fondu. Peníze na takzvané měkké projekty by tak měli žadatelé v příštích letech čerpat až zpětně. Ministerstvo školství, které vede Robert Plaga (ANO), je pro zachování stávajícího modelu. „Financování ex-post považujeme za likvidační. Příjemci by si museli brát půjčky, aby projekt mohli vůbec rozjet, což by veškeré aktivity prodražilo, zpomalilo, a především ohrozilo kvalitní projektové záměry,“ uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Informuje server iROZHLAS.


Aneta Lednová (repro ČT)Dopad může mít změna pravidel na celý neziskový sektor, jak upozorňuje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. „Je to opatření, které fatálně postihne neziskové organizace. Ani my bychom to nebyli schopni utáhnout, natož většina dalších neziskovek,“ řekl pro iROZHLAS.cz s tím, že záměr resortu nahrává především velkým firmám. „Primárně vytváří zisk a nakumulované peníze mohou investovat. Bude to jejich velká konkurenční výhoda,“ doplnil.

Systém financování takzvaných měkkých projektů funguje tak, že příjemce dotace nejdříve obdrží zálohu, kterou utratí a posléze vyúčtuje. Příslušný resort vyúčtování zkontroluje a předloží ministerstvu financí, které žádost o proplacení odesílá do Bruselu. Ten poté převede prostředky z unijního rozpočtu na účet ministerstva financí, které peníze dá zpět do státního rozpočtu.

Cyklus tak podle ministerstva školství, které zastřešuje vzdělávací a výzkumné projekty, trvá zhruba o rok déle než u projektů proplácených zpětně. „Důvod je ten, že školy, obce, výzkumné organizace či vysoké školy nedisponují dostatečným objemem volných a účelově nevázaných peněz,“ vysvětlila mluvčí resortu Aneta Lednová.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Lucie Zormanová: Inspirace pro práci s dětmi s ADHD v mateřské škole

13 Srpen, 2019 - 01:00
Děti s ADHD jsou neklidné, nesoustředěné a impulzivní, nepředvídatelné. Při práci s těmito dětmi je důležité pochopit a uvědomit si jejich potřeby a na tomto základě vytvářet vhodné podmínky, vhodné prostředí pro práci s těmito dětmi. Pedagog tak vlastně pomáhá dítěti nalézt cestu, jak se vyrovnat se svou odlišností a jak rozvíjet své pozitivní, silné stránky.


Obecná doporučení pro práci s dětmi s ADHD

U dětí s ADHD je velmi důležitá potřeba řádu a rytmicity.

1. Řád

Velký význam u dětí s ADHD hraje přehlednost v herně, která má pozitivní vliv na klid a pocit bezpečí u dětí.

2. Jasná pravidla

Pro děti s ADHD má obrovský význam jednoznačné, předvídatelné, čitelné prostředí. Přínosné je zpracování pravidel do grafické podoby, jelikož jsou tak pro děti srozumitelnější a především je „mají stále před očima“. Strukturování pomocí ikonek a piktogramů je velmi přínosné také při volné hře dětí. Volná hra představuje pro dítě s ADHD obtížnější situaci. Volná hra u těchto dětí často vede k chaosu, zvýšenému neklidu a konfliktním situacím s ostatními dětmi.

3. Rituály

Osvědčeným rituálem je každodenní seznámení dětí s plánem dne. Dětem s ADHD je potřeba připomenout častěji, co je v plánu a co bude následovat. Dobré je změny v činnostech dětem hlásit s drobným předstihem.

4. Nenálepkovat

Negativní „nálepkování“ dětem neprospívá. Je lepší, aby si děti uvědomily, že každý dělá chyby a stále se všichni něčemu novému učíme a zlepšujeme se, a touto cestou je motivovat k práci na sobě.

5. Práce se třídou

Pro ostatní děti v kolektivu je obtížné smířit se s tím, že v jejich kolektivu je nějaké dítě, které narušuje hranice ostatních dětí. Děti v předškolním věku navíc většinou nechápou, že různí lidé mají různé projevy a také že učitelka může stejné chování různých dětí hodnotit jinak. Proto se děti musí naučit, že jsou rozdíly mezi konkrétními dětmi, musí si uvědomit, že jednotlivé děti se učí různým činnostem v jiném období, a proto je třeba děti, které mají jisté nedostatky v chování, respektovat takové, jaké jsou, a motivovat je ke zlepšení.

6. Rozvoj soustředění

V obecné rovině je důležité eliminovat množství podnětů, aby se dítě mohlo lépe soustředit. Rozvoji soustředění napomáhá také povzbuzování dítěte učitelem, aby se vybrané činnosti věnovalo delší dobu. Motivaci představuje chválení dítěte učitelem, pokud u nějaké činnosti vydrží déle než obvykle, poskytování pozitivní zpětné vazby dětem s ADHD, pokud u nějaké činnosti vydrží déle než obvykle.

Vhodné jsou také hry podporující soustředění (stavba z kostek, labyrinty, poslouchání ticha, ...) a hry rozvíjející koordinaci pohybů (přelévání tekutin, hry s pískovnicí, skákání panáka, navlékání korálků, ...) Příklad hry rozvíjející soustředění:

Hra se jmenuje Tichošlápci. Na povel učitelky děti chodí tiše, skoro po špičkách po třídě, a poté je novým pokynem učitelka změní ve „stádo dupajících slonů“.

7. Využívat jemného tělesného kontaktu (položení ruky na rameno, pohlazení, ...) k uklidnění dítěte.

8. Rytmizace

K soustředění se do dané činnosti pomáhá také rytmizace. Může jít o básničku nebo písničku, která signalizuje změnu činnosti, usnadňuje přijetí stanoveného řádu a pravidel.

9. Oční kontakt

Udržování očního kontaktu přiměje dítě k tomu, aby učitele poslouchalo.

10. Střídání odpočinku a aktivní činnosti

11. Nebrat si osobně nežádoucí chování dítěte

12. Vytvořit dítěti tiché místo, kde se může jít uklidnit, pokud je už pro něj úroveň stimulace a hluku ve třídě příliš velká.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Jaroslav Mašek: iPrázdniny s učiteli 8: Moje prázdninové přání v grafice

13 Srpen, 2019 - 01:00
Zadání aktivity: 1.Vytvořte prázdninové grafické přání pro učitele a účastníky iPrázdnin. 2. Na portálu iPrázdniny s učiteli jej publikujte dle návodu níže.  

Jak a v čem vytvořit grafiku s přáním

Z přehledu grafických nástrojů v minulém dílu jsem záměrně vynechal jeden, který si možná nejvíc zaslouží naši pozornost a který se výborně hodí pro dnešní aktivitu. Canva se právem řadí mezi nejlepší platformy pro tvorbu jednoduché grafiky. Navíc existuje kromě cloudové verze také v té mobilní.

Z dalších alternativ stojí za zmínku Adobe Spark (či mobilní Adobe Spark Post) nebo Stencil. Přání lze také vytvořit v libovolné aplikaci typu „text on photo“, např. Fontmania (iOS i Android) či Typorama (iOS). Mrkněte do svého obchodu.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Letní vyhazovy kantorů jsou letos výjimkou

12 Srpen, 2019 - 06:00
Nešvar minulých let se podařilo úspěšně vymýtit. Ještě před pár lety mohli ředitelé škol šetřit na mzdách kantorů tak, že jim sepsali pracovní smlouvu na dobu určitou, a to od září jen do června. Mnohým nezbývalo než na to kývnout a v létě se přihlásit na pracovní úřad. Zákonná úprava však s potupnou praxí zatočila. Počet školských zaměstnanců evidovaných na Úřadu práce sice úderem prázdnin vzrostl, ale ne tak dramaticky, jako tomu bylo celá léta před změnou zákona. Informuje deník Právo.


V červnu úřad registroval 2487 zaměstnanců ve školství, v červenci jich bylo 4200. Prázdninový přírůstek nově evidovaných činí dohromady 1721, zatímco v červnu přibylo 357. „Jsou to nízké počty, když si vezmeme, že učitelů je přes 150 tisíc. Zřejmě se jedná o ty, kteří mají pro podpis takové smlouvy objektivní příčiny. Některým to může takto vyhovovat,“ řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík.


Celý text naleznete v Právu
Kategorie: Česká škola

MŠMT důrazně nesouhlasí s hlavními závěry zprávy NKÚ k digitálnímu vzdělávání

12 Srpen, 2019 - 05:00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu k rozvoji digitálního vzdělávání v České republice. Ač lze říci, že oblast digitálního vzdělávání měla být za minulých vlád podporována výrazněji, s hlavními závěry této kontrolní zprávy důrazně nesouhlasíme.


NKÚ se dle našeho názoru ve své zprávě dopustilo až přílišného zjednodušení dat, a navíc pracuje s čísly, která nejsou ze své podstaty srovnatelná. Zpráva také hodnotí výstupy Strategie digitálního vzdělávání, která byla v listopadu 2014 přijata na období do roku 2020. Hodnocené období 2011 – 2018 z tohoto důvodu nepovažuje MŠMT za příliš relevantní.

Závěr zprávy NKÚ je dle názoru MŠMT z velké části postaven na tematické zprávě České školní inspekce z roku 2017. Ta je však dnes již poměrně zastaralá a nereflektuje aktuální vývoj v této oblasti.

NKÚ ve své zprávě zcela opomíjí roli obcí a měst, které jsou v českém systému základního a středního školství nositeli zřizovatelských kompetencí a měly by tak být primárními poskytovateli investic do ICT vybavení ve školách, jež zřizují. Vzhledem k tomuto faktu je role MŠMT a evropských prostředků podpůrná a iniciující systémovou proměnu především v oblasti výuky, a nikoliv pouhého nákupu vybavení. A takto byly koncipovány i výzvy v rámci evropských zdrojů.

Zpráva NKÚ navíc mylně uvádí, že z prostředků Evropské unie šlo v minulém období 7 mld. a v současném 15 mld. korun na ICT vybavení. Jedná se o pouhý součet hodnoty všech projektů, který ale nereflektuje fakt, že cílem těchto výzev nebylo a ani není pouze nakoupit výpočetní techniku – to byla a je jen jedna z mnoha dílčích částí těchto projektů. Prostředky v minulosti putovaly například na zlepšení učitelských dovedností v oblasti ICT, novostavby škol s počítačovou učebnou či jejich rekonstrukce.

V oblasti Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV) se v posledním roce podařila celá řada kroků, což však zpráva NKÚ za období 2011 – 2018 neuvádí. Vznikl například rámec digitálních kompetencí pedagogů, kdy plánujeme intenzivní podporu vzdělávání učitelů v oblasti digitálních technologií. Byla vytvořena řada návodů a workshopů pro školní ICT koordinátory a modernizaci vzdělávací oblasti ICT v rámci RVP s důrazem na informatické myšlení. Vznikly také metodické kabinety pro učitele informatiky a ICT, a stejně tak síť krajských metodiků v této oblasti.

Pokud šetření NKÚ upozorňuje na nedostatky v řízení SDV, je důležité si uvědomit, že Česká republika je jednou z pěti zemí Evropy, které vůbec nějakou strategii digitálního vzdělávání mají, navíc průběžně hodnocenou. Řízení plnění úkolů Strategie digitálního vzdělávání provádí MŠMT po celou dobu planosti strategie, tedy do roku 2020.

Z výše uvedených důvodů považujeme zprávu NKÚ za neaktuální a její závěry za hrubě zavádějící.


Zdroj: Tisková zpráva MŠMT
Kategorie: Česká škola

Digitalizace vzdělávání: Školám chybí peníze a MŠMT neplní klíčové úkoly

12 Srpen, 2019 - 04:00
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování. To je silně závislé na prostředcích z fondů EU.


Od roku 2011 do poloviny roku 2018 čerpaly školy z fondů EU přes 22 miliard korun. Např. z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získaly základní a střední školy 5,5 miliardy korun, za které pořídily zejména ICT vybavení. Vzhledem k zaměření operačního programu však školy musely tyto nákupy ICT zaštítit vytvořením více jak 1,8 milionu digitálních učebních materiálů. Ty jsou ale často nekvalitní, mají duplicitní obsah a využívají se jen minimálně. Takováto podpora tak byla podle NKÚ neefektivní.

Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování. Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICT. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICT použít jen část prostředků. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1 000 až 1 136 korun na žáka ročně. Většinu těchto prostředků však musely použít na jiné nezbytné výdaje. Podle analýzy MŠMT z roku 2017 by školy potřebovaly na pořízení ICT ročně přidat 500 korun na žáka. Prostředky v systému financování regionálního školství se však navýšit nepodařilo.

Projekty a opatření zaměřené na digitalizaci vzdělávání mají zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, rozšířit digitální služby na školách a také zlepšit ICT vybavení škol. MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit a NKÚ prověřil 18 z nich. Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo. Neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé, nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele.

NKÚ také v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT. I z nich vyplynulo, že hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje.

Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Pokud stát nepodpoří učiliště, za deset let nebude mít kdo pracovat rukama, říká šéf Skansky Jurka

12 Srpen, 2019 - 02:00
"Odhaduji, že více než třetině dělníků je přes 55 let. V tom vidím problém nejen českého stavebnictví, ale obecně českého průmyslu. Jsem přesvědčen, že pokud nedojde k nějakému zásahu státu ve smyslu podpory učňovského nebo středního školství, tak tu za deset let nebude mít kdo pracovat rukama," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Michal Jurka, prezident společnosti Skanska Česká republika a Slovensko.


Michal Jurka (linkedin.com)V rozhovoru zazní také tyto otázky a odpovědi:

Je řešením najmout Ukrajince, Srby a další cizince?

Ano, ale i kdyby sem přišlo sto tisíc Ukrajinců, vlastní základnu země nenahradí. Navíc v lednu se otevřel trh v Německu a Ukrajinci tam teď směřují za vyšší mzdou. My jsme pro ně byli zajímaví do doby, kdy byly uzavřeny hranice s Německem. Skanska v Rumunsku zaměstnává dělníky ze Srí Lanky. Jsou extrémně přizpůsobiví a v Rumunsku staví ve vysokém standardu. Potřebují mít lokální vedení, jasně stanovená pravidla a ta potom nezpochybňují. Objevují se také Vietnamci, Filipínci, ale to je krátkodobé řešení, které může pomoci ve špičce. Ve standardním běhu ekonomiky tyto lidi musí být schopna generovat daná země.

Pokud mladí lidé nechtějí pracovat ve stavebnictví, není řešením automatizace?

Digitalizace a automatizace představují poměrně zásadní investici, ale zabývají se tím všichni. Velkou část prací budou muset provádět lidé. Švédové zkoušeli na vázání výztuží na mostu roboty, ale byli mnohem pomalejší při mnohem nižší efektivitě.


Celý rozhovor naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Julie Hrstková: Duha prošla Prahou, temnota v srdci zůstala

12 Srpen, 2019 - 00:00
„Deštivou sobotní Prahou prošel Prague Pride, průvod na podporu LGBT komunity byl vyvrcholením týdenního programu, který zahrnoval přednášky, workshopy, mši i řadu kulturních akcí. Akce dostala veřejnou podporu od pražského magistrátu, jehož primátor, jinak člen tradiční rodiny, se účasti nezalekl. Až potud se zdá, že byla celá akce zalitá sluncem (i při vědomí sobotního deště) a požehnáním. Nebyla,“ komentuje Julie Hrstková pro Hospodářské noviny.


Hrstková mimo jiné píše:

Novela, která by měla umožnit homosexuálům manželství, je už přes rok ve sněmovně. Konsenzus se zdá být nemožný. Otázka sexu je evidentně pro politiky zásadní. Protože žádná jiná překážka pro uzavření sňatku neexistuje. Vrah, násilník, podvodník, neplatič daní či zloděj manželství uzavřít úplně klidně mohou.

Všichni lidé bratry jsou, hlásá jistá stará kniha. Ti, kteří se na ni odvolávají, ale rovnosti v žádném případě nepřejí. Duha prošla Prahou. Příští rok třeba projde zas. Temnota v srdcích ale zůstává.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Michael Šebek: Je jedno, co dnes potřebují firmy a společnost. Děti budou žít v budoucnosti a na tu je třeba se připravit

11 Srpen, 2019 - 03:00
Žijeme v době, kdy o budoucnosti víme pouze to, že se bude rychle měnit. „Musíme rozvíjet dovednosti, které se hodí v každé době: logické, kritické, tvůrčí myšlení, tvořivost, všeobecnou šikovnost ve stylu hnutí making. Ale také schopnost komunikovat s lidmi, roboty, umělou inteligencí. Podstatná je flexibilita, nutnost připravit se na změnu,“ říká profesor Michael Šebek v rozhovoru pro Radiožurnál.
Michael Šebek (cvut.cz)Právě proto považuje profesor Šebek budoucnost za věk generalistů. „Když nevím, co bude v budoucnu potřeba, proč se stávat specialistou. Druhá věc je, že chytré stroje nás ve specializaci předhánějí už dnes.“

Zásadní je vzdělávání. A právě české školství zůstává pozadu. „Školy dělají to, co chce společnost, a ta chce to, co se naučila ve škole,“ směje se profesor. „Školy by měly děti připravovat na budoucnost. Je jedno, co dnes potřebují firmy a společnost. Děti budou žít v budoucnosti a na tu je třeba se připravit.“


Celý text a rozhovor ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Stránky