Havárie s únikem nebezpečných látek

Charakteristika

Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná,

časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí

v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna,

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu

nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských  zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku.

 

Zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných látek

Činnost obyvatelstva lze obecně specifikovat zejména podle místa, kde se nachází v době havárie.

Obecně lze uvést, že při úniku látky těžší než vzduch je základní ochrannou činností zejména

improvizovaná individuální ochrana a ukrytí ve vyšších patrech budov.

 

Na volném prostranství:

 • nepřibližovat se k místu havárie,
 • vyhledat úkryt ve vyšších patrech nejbližších budov,
 • není-li poblíž žádný úkryt, co nejrychleji ohrožené místo opustit s ohledem na směr
 • větru,
 • podle možností použít prostředky improvizované ochrany očí, dýchacích cest a

povrchu těla, minimálně zakrýt dýchací cesta kapesníkem či textilií nejlépe navlhčenou

 

V bytech (v uzavřených prostorách, zaměstnání, veřejných budovách,…):

 • budovu neopouštět,
 • podle možností se dostat do vyšších podlaží, do místností odvrácených od místa

havárie, nikdy nesestupovat do míst pod úrovní terénu,

 • zamezit proudění vzduchu (uzavřít okna, dveře, vypnout ventilaci a klimatizaci,
 • utěsnit skuliny okolo oken a dveří lepící páskou, plastovými materiály, textilem a
 • podobně)

 

Základní opatření přijímaná a koordinovaná orgány veřejné správy (orgány krizového řízení):

 

 • varování obyvatelstva a vyrozumění odpovědných orgánů
 • poskytování tísňových informací s důrazem na způsoby improvizované ochrany a
 • ukrytí
 • evakuace obyvatelstva (při dlouhodobém zamoření)
 • zabezpečení nouzového přežití evakuovaných
 • dekontaminace osob, objektů, dopravních prostředků, terénu
 • zdravotnická pomoc
 • regulace distribuce a používání potravin, krmiv a vody, opatření při úmrtí osob

v zamořeném území

 • zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

Drobné havárie vzniklé v souvislosti s provozem školních laboratoří řeší školní řád, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy a provozní řády laboratoří, evakuační řád  a další interní předpisy.