PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

 • Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené instituce, které vedle počátečního vzdělávání budou nabízet i realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání (DV) pro široké spektrum zájemců.
 • V průběhu projektu budou realizovány aktivity, jejichž smyslem je vytvořit co možná nejvhodnější podmínky pro uvedenou změnu. Sítě škol realizujících další vzdělávání budou vytvořeny v každém ze zapojených krajů, resp. budou doplněny počty škol v již existujících sítích.
 • Pedagogičtí pracovníci zapojených škol se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich vybrané profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, projektování modulových vzdělávacích programů, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.).
 • Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy DV, z nich alespoň jeden bude v rámci projektu realizovat.
 • Síť škol v každém kraji bude mít vlastní webový systém, do kterého bude vkládat vytvořené programy dalšího vzdělávání; tyto systémy budou propojeny navzájem i s celostátním webem nabídky dalšího vzdělávání DAT. Součástí projektu je propagační kampaň osvětlující potřebu DV pro dospělou populaci ČR.

Aktivity projektu

1.Vytvoření sítí škol – center celoživotního učení
Nejdůležitější výstupy:

 • vytvořené sítě škol ve 13 krajích ČR; v každé síti cca 25 škol, celkem 325 zapojených škol;
 • nejméně 11 sítí bude na konci projektu právnickou osobou (např. o.p.s.; sdružením);
 • vznik 325 místních center celoživotního učení;
 • 325 stručných autoevaluačních zpráv škol týkající se pouze oblasti DV;
 • 325 strategických plánů rozvoje DV  škol - každá zapojená škola zpracuje svůj strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole.

2.Prohlubování vybraných profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP)
K rozvoji (prohloubení, rozšíření či inovaci) vybraných profesních kompetencí PP budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti:

a)základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti;
b)pedagogické projektování;
c)marketing dalšího vzdělávání;
d)kariérové poradenství pro dospělé;
e)aktuální otázky odborného vzdělávání.
 

Nejdůležitější výstupy:

 • celkem podpořeno 10 050 PP:
 • 3250 vzdělávaných PP v kurzu vzdělávání dospělých;
 • 3250 podpořených osob v oblasti pedagogického projektování;
 • 650 podpořených osob v oblasti marketingu;
 • 650 podpořených osob v oblasti kariérového poradenství;
 • 3250 podpořených osob v oblasti aktuálních otázek odborného vzdělávání
 • celkem 5 studijních materiálů pro PP;
 • celkem 390 realizovaných seminářů.

3.Příprava modulových programů DV a jejich pilotní ověření
Cílem aktivity je připravit na každé zapojené škole – centru celoživotního učení alespoň 3 programy DV. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatele, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+; další čtvrtina bude transformovat v počátečním vzdělávání neotevírané obory do DV; poslední čtvrtina bude záviset na volbě školy a umožní zohlednit místní specifika. Programy DV budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání (propojování počátečního a dalšího vzdělávání), v odpovídajících případech budou programy obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí; v odpovídajících případech budou zahrnovat motivační složku.

Nejdůležitější výstupy:

 • 975 připravených programů DV;
 • 325 pilotně ověřených programů DV;
 • 3 250 podpořených PP – autorů programů DV;
 • 3 250 podpořených účastníků DV;
 • 975 podpořených PP, kteří se budou podílet na výuce připravených programů DV při jejich pilotním ověřování.

4.Informační podpora DV
Smyslem informačních webů projektu UNIV je jednak informovat o nabídce připravených programů DV, jednak v neveřejné části webu společně sdílet detailně rozpracované programy a jejich jednotlivé moduly (detaily nejsou ve veřejné části přístupné).

Nejdůležitější výstupy:

 • komplexní integrované obsahové portálové řešení standardu Web 2.0 (Content management systém UNIV KRAJE);
 • 13 krajských integrovaných portálů DV (internetové aplikace v prostředí Ruby on Rails) propojených s lokálními IS obsahující nabídky DV (včetně systému DAT);
 • metodická dokumentace celého IS a jednotlivých uživatelských rolí, včetně datového a procesního modelu systému;
 • realizace 40 školení dle jednotlivých uživatelských rolí IS.

5.Propagační kampaň  Učíme se všichni – a rádi!
Cílem propagační kampaně je informovat obyvatele ČR o dalším vzdělávání a motivovat je k účasti v něm.

Bližší informace najdete na http://www.nuov.cz/univ2k .