UBUNTU – škola demokratického občanství

Od září 2018 jsme zapojeni do projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129, s názvem “UBUNTU – škola demokratického občanství”, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., společně s programem Varianty Člověka v tísni. Projekt je podpořen z OP VVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy. Jejich jádro tvoří kolegiální podpora pedagogů a komunitní žákovský projekt – tedy zapojení žáků do rozhodovacích procesů a veřejného života v místě, kde žijí či studují. Cílem projektu je dále budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje a rozvoj dovedností spolupráce, řešení problémů a dovedností ke kritickému pochopení světa. Sdílení a spolupráce pedagogů i žáků navzájem, je jedním ze základních pilířů pro dlouhodobý rozvoj demokratické kultury na škole.

„Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena, že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni.“
(Arcibiskup Desmond Tutu)