Informace o zkoušce

Zkouška profesní kvalifikace Chůva je určena zájemcům, kteří se chtějí věnovat péči o děti do nástupu do školy jako profesionálové. Absolventi zkoušky mohou získat vázanou živnost v rámci „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ na péči o děti do 3 let věku nebo pracovat jako zaměstnanec v zařízeních nabízejících služby péče o děti, hlídání dětí.

Ke zkoušce se může přihlásit ten, kde má alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a je zdravotně způsobilý a bezúhonný.

Při zkoušce zájemce musí prokázat své znalosti a dovednosti v rozsahu „Hodnotícího standardu“ pro příslušný program Chůvy zveřejněného na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky

nebo

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky

Zájemce musí prokázat všechny kompetence v požadovaném rozsahu tak, jak jsou stanoveny hodnotícím standardem dané kvalifikace. Způsob ověření je určen u každé kompetence a není možné jej měnit (ústní, písemné, praktické ověření). Výsledek zkoušky je uchazeči sdělen do 5 dnů od vykonání zkoušky a následně je mu předáno či zasláno osvědčení o absolvované zkoušce.

Znalosti a dovednosti potřebné ke zkoušce může uchazeč získat v akreditovaném kurzu, v praxi nebo samostudiem. Není rozhodující cesta, jak se na zkoušky připravil, ale jak prokázal osvojené kompetence před zkušební komisí.

Zkouška probíhá v 1-2 dnech. Celková doba zkoušky pro Chůvu do zahájení povinné školní docházky je 2,5 – 4 hodiny (lze rozdělit do 2 dnů), pro Chůvu pro dětské koutky trvá 1,5 – 2 hodiny (v jednom dni).

 

Požadavky na uchazeče před zahájením zkoušky

Uchazeč předloží předsedovi zkušební komise

  • občanský průkaz k ověření totožnosti

  • maturitní vysvědčení

  • potvrzení praktického lékaře dokládajícího zdravotní způsobilost (v příloze)

  • výpis z rejstříku trestů


Podmínky zdravotní způsobilosti:

Onemocnění omezující výkon typové pozice:

  • závažná endokrinní onemocnění

  • duševní poruchy

  • poruchy chování

  • závažná psychosomatická onemocnění

  • epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

  • závažná nervová onemocnění

Uchazeč nemá logopedickou vadu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

PřílohaVelikost
Soubor zdravotní způsobilost.docx15.79 KB