Školská rada - základní informace

Školská rada 2018-2020

Volby do školské rady se konaly dne 18. 12. 2017. Na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 byli zvoleni (viz Protokol):

 • MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D. a Gabriela Chlupáčková, studentka 1.U (zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty)
 • Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D. a Mgr. Jiří Chrz (zvoleni pedagogickými pracovníky školy)

Zřizovatel jmenoval s účinností od 20. února 2018 členky školské rady, kterými jsou

 • Mgr. Dana Vaňková a Ing. Gabriela Vytlačilová

Jednací řád školské rady

Úkoly školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada:

 • a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/34/1428/2014 bylo revokováno usnesení č. RK/15/556/2005. V důsledku toho je s účinností od 1. ledna 2015 na škole zřízena pouze jedna školská rada.

Školská rada je šestičlenná a řídí se ve své činnosti Jednacím řádem. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období rady je tříleté.


Školská rada 2014-2017

Volby do školské rady se konaly ve dnech 18. a 19. 12. 2014, viz Protokol . Zvoleni byli:
Ing. arch. Jan Falta, Petr Koldinský, Mgr. Chrz a Mgr. Strnadová.
Zbylé 2 členy do školské rady nominovala Rada KHK svým usnesením RK/5/201/2015 s účinností od 20.2.2015.

Členy školské rady za zřizovatele jsou: RNDr. Petr Žďánský, CSc. a Mgr. Dana Vaňková

Archiv

Air Jordan News