Evropské projekty

Projekt Glemmen - Zdrávka Bond

 

Projekt UBUNTU – ŠKOLA DEMOKRATICKÉHO OBČANSTVÍ 

Ubuntu logo

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy.

 

Erasmus+ (strategická partnerství škol) - Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation
 • Projekt je financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • V rámci projektu vyjede nejméně 6 žáků s učiteli na krátkodobé výměnné pobyty do partnerských škol, kde vzájemně spolupracují na společném tématu
 • Termín realizace: 1.9.2018- 30.8.2020
 • Hlavní náplní projektu je vyměňovat si vzájemně zkušenosti s výukou v multikulturním prostředí, vést žáky k sociální soudržnosti a aktivnímu občanství
 • Projekt vytváří cestu k motivaci a podpoře účasti žáků ve škole, místní komunitě a společnosti
 • Učitelé se naučí spolupracovat se sdruženími a externími odborníky a naučí se integrovat tyto aktivity do výuky
Erasmus+ (projekt mobility osob) - Nejcennější jsou vlastní zkušenosti
 • Projekt je financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
 • V rámci projektu se celkem 12 žáků 3. ročníků zúčastní krátkodobé odborné stáže (2-3 týdny) v sociálním zařízení v Anglii, Norsku a Slovensku, 3 studenti se zúčastní dlouhodobé odborné stáže (3 měsíce) v Anglii a 3 pedagogičtí pracovníci vycestují do Norska v rámci mobility pracovníků
 • Termín realizace: září 2018 -prosinec 2019
 • Hlavním cílem projektu je procvičit si komunikaci v anglickém jazyce, získat zkušenosti při práci v zahraničí, poznat pracovní podmínky a způsoby poskytování ošetřovatelské péče v zahraničí, posílit schopnost orientovat se v cizím prostředí, podpořit atraktivnost odborného vzdělávání a zvýšit motivaci ke spolupráci na dalších projektech, např. Erasmus+ strategická partnerství škol – Participation in Society through Classroom Activity
 • Newsletter 1
 • Newsletter 2
 • Newsletter 3
 • Newsletter 4
 • Newsletter 5
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
 • Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
 • Popis, cíle a výsledky projektu jsou uveden v článku o projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
 • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
 • Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Konkrétní zapojení školy viz projektový záměr partnera 18

 • Cílem projektu je rozvíjet dovednosti učitelů v badatelské formě výuky zaměřené na praktické realizace aktivit s žáky SŠ, ZŠ a MŠ.
 • Zapojení učitelé budou podpořeni metodicky, materiálním vybavením i finančně.
 • Projekt také podporuje vzájemnou spolupráci učitelů napříč obory školy i dalšími školami do projektu zapojenými.
 • Podpora učitelů a žáků se uskutečňuje prostřednictvím motivačních exkurzí, popularizačních akcí (přednášky, výstavy, aj.) s navazující realizací badatelských aktivit žáků formou vytváření žákovských prací.
 • Další podporou učitelů při realizaci prací budou badatelské platformy a vícedenní terénní školení s badatelskými workschopy.
 • Projekt má návaznost na projekt IROP - Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie
 • Celkem bude podpořeno 20 pedagogů
 •  

Na zdrávce vzděláváním ke změně
 • projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie v celkové hodnotě 2 024 000,- Kč
 • v rámci projektu jsou ralizovány aktivity zaměřené na
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • sdílení zkušeností pedagogů různých škol
  • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
  • tandemovou výuku
  • zapojení odborníků z praxe do výuky
  • vzájemnou spolupráci pedagogů
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání a VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků
Cesty za poznání a zážitky 2015
 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (OP VK)
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • V projektu využíváme šablony Čtenářské dílny a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
 • Termín realizace: červenec - prosinec 2015
 • Zpráva o zahraničním pobytu žáků
Erasmus+ EuroCure 
 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.1.00/44.0001)
 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložil Královéhradecký kraj; Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové je jedním z partnerů projektu, který plně odpovídá za realizaci své části projektového záměru.
 • Spolupracující základní školy:
  • ZŠ Milady Horákové Hradec Králové
  • ZŠ SNP Hradec Králové
  • ZŠ Habrmanova Hradec Králové
  • ZŠ Karla IV. Nový Bydžov
 • Podrobné informace o projektu

Erasmus+  - Caring for People with Special Needs

 • Projekt je financován z grantu přiděleného Národní agenturou
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • V rámci programu Erasmus+ se 17 žáků 3. ročníků zúčastnilo odborné stáže v sociálním zařízení v Londýně
 • Termín stáže: květen 2015
 • Hlavním cílem projektu bylo procvičit si komunikaci v anglickém jazyce, získat zkušenosti při práci v zahraničí, poznat pracovní podmínky a způsoby poskytování ošetřovatelské péče v Anglii, posílit schopnost orientovat se v cizím prostředí, podpořit atraktivnost odborného vzdělávání a zvýšit motivaci k dalšímu učení
 • Termín realizace: říjen 2014 - září 2015
 • Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3
 • Článek v časopise Zdravotnictví a medicína (7-8/2015)
 
Erasmus+ (strategická partnerství škol) - Seek and Find Nature
 • Projekt je financován z grantu přiděleného Domem zahraniční spolupráce v rámci programu ERASMUS+
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • V rámci projektu vyjede 16 žáků s učiteli na krátkodobé výměnné pobyty do partnerských škol, kde vzájemně spolupracují na společném tématu, vyměňují si zkušenosti, organizují společné  aktivity a pracují na výstupech projektu. 
 • Termín realizace: 1.9.2014- 30.8.2016
 • Web projektu
 • http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/temer-triceti-cizincum-vrcholi-vicedenni-projektovy-pobyt-20150327.html
 • Článek v Učitelských novinách
 
Erasmus+ (mobility pracovníků ve školním vzdělávání) - Učte se a pracujte v EU
 
Leonardo Mobility - Europäische Erfahrungen und Erlebnisse (Drei E)
 • Projekt je financován z grantu přiděleného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • V rámci projektu Leonardo da Vinci se studenti 3. ročníků zúčastní odborné stáže v sociálním zařízení v Lipsku v Německu
 • Termín stáže: květen-červen 2014
 • Hlavním cílem projektu je procvičit si komunikaci v německém jazyce, získat zkušenosti při práci v zahraničí- poznat pracovní podmínky a způsoby poskytování ošetřovatelské péče v Německu, posílit schopnost orientovat se v cizím prostředí, podpořit atraktivnost odborného vzdělávání a zvýšit motivaci k dalšímu učení
 • Termín realizace: září 2013 - únor 2015
 • Zpráva o projektu
 • Článek v měsíčníku Zdravotnictví a medicína
 • Newsletter 1, Newsletter 2, Newsletter 3, Newsletter 4
 
 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program zaměřený na osobní asistenci v domácím prostředí u chronicky nemocných, klientů po úrazu a seniorů. Tento program pilotně ověříme v kurzu pořádaném pro účastníky dalšího vzdělávání.
 • Termín realizace: březen 2013 - březen 2015
 • E-learningový kurz

Škola pro  21. století

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • V projektu využíváme šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2), Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách (II/2) a Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů - mentoring (VIII/2)
 • Termín realizace: září 2012 - srpen 2014
 • Hotové sady digitálních učebních materiálů jsou k dispozici:

UNIV 3 Kraje

 • Škola je zapojena do realizace projektu UNIV 3 Kraje
 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 •  Předkladatelem projektu byl Národní ústav odborného vzdělávání.
 • Cílem projektů je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené instituce, kde vedle počátečního vzdělávání budou nabízet a i realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců.
 • V rámci projektu UNIV 3 jsme pilotně ověřovali profesní kvalifikaci: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).
 • Termín realizace pilotáže: od 21. 2. 2014 do 4. 6. 2014

Pečovatel o dítě v domácím prostředí

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku od 0 do 15 let v domácím prostředí. Tento program pilotně ověříme v kurzu pořádaném pro účastníky dalšího vzdělávání.
 • Termín realizace: duben 2012 – červen 2014
 • Nabídka kurzu
 • Web projektu

Předlékařská první pomoc do škol

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložila Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
 • Cílem projektu je zřídit metodické centrum předlékařské první pomoci a nabízet jeho služby, tj. školení pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje v oblasti PPP. V projektu počítáme s vybavením řady škol resuscitačními modely a zdravotnickým materiálem nezbytným pro nácvik správné PPP. Školám také nabídneme pomoc při realizaci projektových dnů zaměřených na oblast předlékařské první pomoci.
 • Termín realizace: leden 2012 - prosinec 2014
 • webové stránky projektu
 • Nabízené kurzy, Služby metodického centra PPP
 • Tisková zpráva č. 1
 • Tisková zpráva č. 2
 • Tisková zpráva č. 3
 • Výstupy vytvořené v projektu slouží pro účastníky kurzů a jsou předávány v rámci metodické pomoci

Comenius Partnerství škol- 2011-2013

 • Multilaterální projekt je financován z grantu přiděleného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP
 • Tématem projektu je život středoškolského studenta
 • Partnery pro nás jsou střední školy v Itálii, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, Řecku a Turecku
 • Hlavním cílem projektu je utváření vlastních názorů studentů na život svých partnerův zemích s jinými tradicemi, kulturou, náboženstvím a životním stylem
 • Spolupráce mezi školami je zaměřena na aktivní účast žáků, kteří budou mít možnost vycestovat na projektové schůzky, setkat se svými vrstevníky a zároveň nahlédnout do života studenta Evropské unie
 • Termín realizace: srpen 2011 - srpen 2013

UNIV 2 Kraje

Environmentální vzdělávání pedagogů

 • Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Projekt předložil SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
 • Cílem projektu je vytvořit pilotní modul environmentálního vzdělávání, pedagogickým týmům partnerských škol poskytnout systematické poradenství v podobě „na tělo“ zorganizovaných seminářů a konzultačních hodin a na závěrečné konferenci prezentovat vytvořené materiály
 • Termín realizace: srpen 2009 - leden 2012

Individuální mobilita žáků

 • Projekt je financován z grantu přiděleného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP
 • Hlavním cílem projektu je utváření vlastních názorů studentů na život svých partnerů v zemích s jinými tradicemi, kulturou, náboženstvím a životním stylem
 • Naše škola hostila 3 měsíce od září do listopadu 2013 dva lotyšské studenty. Dvě naše studentky odcestovaly v lednu 2014 do Lotyšska, kde budou do konce března 2014
 • Termín realizace: srpen 2013 - červen 2014

nike news