Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii

EVA BuDAYOVÁ A KOL.
SZŠ a VZŠ Hradec Králové, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové; Tel.:455 075 213, e-mail: buday@zshk.cz  

    Program zpracovává témata z oblasti klinické mikrobiologie a klinické imunologie,  obsahuje veškeré učivo probírané na Střední zdravotnické škole (SZŠ) ve třetím a čtvrtém ročníku a učivo Vyšší zdravotnické školy (VZŠ) ze všech tří ročníků.
Jedná se o unikátní multimediální učební pomůcku, která je vhodná pro použití ve výuce i pro samostatnou práci žáka při domácí přípravě. Je možné ji použít pro prezentaci nového učiva i pro shrnutí a opakování učiva již osvojeného.
    Cílovou skupinou jsou žáci a studenti SZŠ i VZŠ oboru zdravotní laborant, příp. žáci přírodovědných oborů na zdravotnických školách a školách přírodovědného zaměření.
    Během minulých let došlo k prudkému rozvoji poznatků v klinické mikrobiologii a klinické imunologii. Byly objeveny nové druhy mikroorganizmů, zavedeny nové diagnostické postupy. K výrazným změnám došlo především v klinické imunologii. Zcela nově jsou  v medicíně aplikovány molekulárněbiologické postupy. Zásadní proměnou prošly technologie v klinických laboratořích.

    Běžnou součástí laboratoří klinické mikrobiologie jsou poloautomatizované celky pro kultivaci bakterií. V laboratořích klinické imunologie pracují již i robotizované linky plně řízené počítači. Z uvedených důvodů se změnila organizace práce klinických laboratoří. Pracovníci v laboratořích klinické mikrobiologie a klinické imunologie si nezbytně potřebují osvojit principy bioinformatiky, aby byli schopni účinně reagovat na potřeby klinické praxe.

    Není v možnostech žádné zdravotnické školy zajistit výuku klinické mikrobiologie a  klinické imunologie na úrovni požadované klinickou praxí. Výuka těchto  oborů musí probíhat v autentickém prostředí klinických laboratoří pod vedením kvalifikovaných pracovníků laboratoří s pedagogickou erudicí. Cílem našeho projektu bylo přiblížit žákům toto autentické prostředí a nově používané metody.

    Poslední učebnice mikrobiologie byla vydána v roce 1987 a pro  současné potřeby je nevyhovující. Cílem projektu bylo také přiblížit výuku klinické mikrobiologie a klinické imunologie reálným podmínkám současného zdravotnictví. Vytvořený produkt je i dobrým základem pro střednědobý vývoj, který je očekáván v klinických laboratořích. Ten bude plně ve znamení genomiky, proteomiky a bioinformatiky.
    Zpracování programu je na CD-ROMu, tedy práce s ním nevyžaduje on-line připojení. Systémové požadavky jsou: počítač IBM PC kompatibilní s procesorem Pentium 120, paměť RAM 32 MB, operační systém MS, Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP …, myš, karta VGA s rozlišením 800 x 600, High color (16 bits), mechanika CD-ROM.
    Témata jsou rozčleněna do kapitol, které odpovídají učebním osnovám předmětu Cvičení z mikrobiologie. Obsah kurzu je následující:

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 2. Odběry materiálu v bakteriologii
 3. Mikroskopické vyšetřovací metody v bakteriologii
 4. Kultivační vyšetřovací metody v bakteriologii
 5. Vyšetření citlivosti bakterií na antibiotika
 6. Virologické vyšetřovací metody
 7. Parazitologické vyšetřovací metody
 8. Mykologické vyšetřovací metody
 9. Molekulárněbiologické metody
 10. Imunochemické vyšetřovací metody
 11. Laboratorní metody stanovení buňkami zprostředkované imunity

    Soubor obsahuje 132 animovaných schémat, 38 videosekvencí, 14 anatomických obrazů, 450 fotografií. Všechny použité materiály byly vytvořeny pro potřeby tohoto produktu.
    Ke každé kapitole je vypracován test s vyhodnocením, testové otázky se nepravidelně střídají. Žák má možnost sám si ověřit, do jaké míry učivo zvládl.
    Žák si může  studijní aktivity plánovat sám, volí přiměřené tempo i směr svého studia. Orientaci v programu mu usnadňuje stále přítomná nabídka struktury kurzu, příp. rejstřík, který obsahuje 230 pojmů. Na konci každé kapitoly je „galerie“, která obsahuje veškerá schémata, animace, obrazy, fotografie a videosekvence v dané kapitole použité.
Program se osvědčil při výkladu nové látky, kdy je možné použít zejména videosekvence, fotografie, animace a schémata. Učivo se tak stává pro žáka atraktivním a názorným. Žák je navíc motivován k domácí přípravě, při které se může zaměřit na text, příp. pořídit výpisky.
    V roce 2004 jsme se s tímto výukovým programem účastnili e-learningové přehlídky výukových programů v rámci 42. ročníku MFF Techfilmu. V sekci II, kategorii Poznávej a objevuj jsme získali první cenu, malou křišťálovou tužku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.