Česká škola

Přihlásit se k odběru zdroj Česká škola
Portál pro české základní a střední školy, který přináší především aktuální zprávy z rezortu školství.Michal Komárekhttp://www.blogger.com/profile/17889474974020843774noreply@blogger.comBlogger27467125
Aktualizace: 33 min 50 sek zpět

Dopis ministra školství učitelům a ředitelům k reformě financování a zvyšování platů

2 hodiny 44 min zpět
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli, dovoluji si Vás oslovit tímto přímým a osobním způsobem, neboť považuji za nezbytné reagovat na současná mediální vyjádření i faktické kroky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství týkající se reformy financování regionálního školství a zvyšování platů pedagogických pracovníků v regionálním školství, popřípadě na další zavádějící informace, které se k Vám nyní různými způsoby dostávají. Uvědomuji si, že výše uvedené ve Vás může bez dalších potřebných informací vyvolávat pochybnosti, či dokonce znepokojení.První téma, o kterém Vám chci napsat, je aktuální vyjednávání o rozdělení schváleného 10% navýšení platu pedagogických pracovníků na tarifní a nadtarifní složky platu.

Nejdříve se musím důrazně ohradit proti manipulacím hraničícím se lží obsaženým v dopise vedení ČMOS PŠ ze dne 11. 10. 2019, podle kterého „financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům.“ Takovéto prohlášení je naprosto zavádějící pro celou školskou soustavu a pro mne a úřad, který řídím, až urážející (podrobněji se k němu vrátím ve druhé části tohoto dopisu).

Zároveň není pravda, že s odbory nejednám. Mezi mnou a Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství proběhlo několik jednání, v jejichž rámci jsem se snažil svůj návrh představit a zdůvodnit. Jak jste mohli sledovat v médiích, snažil jsem se vyjít požadavkům odborů co nejvíce vstříc, avšak při zachování mé základní filozofie v této věci. Ta spočívá v principu, aby tarifní složka platu vzrostla pro rok 2020 všem pedagogickým pracovníkům o stejnou částku 2.700 korun a navíc, aby byl vytvořen prostor pro navýšení nadtarifních složek platu, aby ředitelé škol měli reálnou možnost finančně motivovat aktivní učitelky a učitele přenášející mezi své kolegy zkušenosti získané v průběhu svého působení ve školství (jak jsem v médiích v poslední době již několikrát zmínil).

Ze strany odborů však nedošlo v průběhu jednotlivých jednání k žádnému posunu jejich výchozího stanoviska (10 % do tarifu), pouze se mění způsob jejich komunikace, a to od zpochybňování vypočtených objemů, až po vyvolávání nejistoty ohledně způsobu využití prostředků státního rozpočtu vyjednaných v souvislosti se změnou financování (viz výše).

Na posledním jednání dne 3. října 2019 jsem se snažil vytvořit prostor pro vzájemnou dohodu propojením vyjednávání o rozložení navýšení platů mezi tarifní a nadtarifní složky pro období dvou let - 2020 a 2021 s tím, že průměrný nárůst tarifů by za toto období činil cca 15,2 % – 17,9 % a zároveň by také vzrostly prostředky do nadtarifních složek platu. Mohl jsem si tento krok dovolit vzhledem k tomu, že poprvé v historii se ministerstvu povedlo propsat závazek navyšování platů pedagogických (i nepedagogických) pracovníků také do střednědobého výhledu pro rok 2021. Na tento návrh odbory nereagovaly a Vás o něm vůbec neinformovaly.

Ve druhé části mého dopisu bych se rád věnoval oblasti, která se v aktuálních debatách poněkud ztrácí, ale z mého pohledu je pro budoucnost mnohem důležitější, a to je změna financování regionálního školství účinná od ledna 2020.

Považuji za svou profesní i lidskou povinnost Vás tímto ujistit, že společně s kolegy z ministerstva školství činíme veškeré nezbytné kroky k tomu, aby spuštění nového systému financování regionálního školství od ledna 2020 proběhlo hladce a postupně naplnilo cíle, které si stát touto systémovou změnou vytyčil. Dovoluji si připomenout, že tato změna má přinést zejména:

- vyšší transparentnost a předvídatelnost financování ze státního rozpočtu pro každou jednotlivou školu, a to nejenom pro jejího ředitele, ale i jednotlivé zaměstnance, neboť již na konci ledna příslušného kalendářního roku ministerstvo každé škole zpřístupní (a zároveň zveřejní) její limit počtu pedagogických pracovníků realizujících výuku, objem finančních prostředků na zajištění jejich skutečných platových tarifů a objemy finančních prostředků na další nárokové a nenárokové složky jejich platu stanovené normativně (u nenárokových složek platů pak bude normativ zároveň zohledňovat zvýšenou náročnost pedagogické práce ve třídách s vyšší naplněností a s vyšší mírou inkluze),

- skutečný prostor pro zvýšení kvality výuky - nový systém výrazně snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd – rozhodujícím parametrem bude skutečně realizovaný rozsah výuky, přičemž stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu otevírá prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí či žáků ve třídě,

- reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce přímo spojené se vzdělávací činností konkrétní školy, a to díky novému modelu nepedagogické práce, který není vázán čistě na počet dětí či žáků dané školy, ale na parametry ředitelství, třídy a dalšího pracoviště; i zde bude každá škola znát konkrétní limit počtu nepedagogických pracovníků spojených se samotnou činností školy a objem finančních prostředků státního rozpočtu již na konci ledna daného kalendářního roku,

- vyrovnání nedůvodných mezikrajových rozdílů ve financování obdobně organizovaných škol, a to díky centralizaci značné části pravomocí v této oblasti přímo na ministerstvo.

Dále Vás ubezpečuji, že v rozpočtu ministerstva na rok 2020 jsou zajištěny nezbytné objemy na 10% zvýšení platu všech pedagogických pracovníků i vládou schválené navýšení platu nepedagogických zaměstnanců. Ještě k tomu jsou v souvislosti se spuštěním nového systému financování regionálního školství od ledna 2020 zajištěny také veškeré prostředky na platy učitelek a učitelů zajišťujících překryv pedagogické práce v mateřských školách v rozsahu doporučeném rámcovým vzdělávacím programem, na prodlouženou dobu provozu mateřských škol a zvýšení počtu hodin výuky v základních a středních školách v zájmu zvýšení kvality vzdělávací práce. Kromě toho je také rozpočtově zajištěn objem na platy v souvislosti s vyjednaným posílením počtu nepedagogických zaměstnanců vykonávajících činnosti přímo navázané na vzdělávací činnost mateřských, základních a středních škol. K těmto prostředkům se ještě podařilo navíc vyjednat plné finanční pokrytí vzdělávání nových dětí a žáků škol v návaznosti na aktuální demografický vývoj.

Uvědomuji si, že každá změna (i ta, která je ve svém důsledku k lepšímu) vzbuzuje obavy a nejistotu. Jsem skutečně přesvědčen, že jsme v letošním roce udělali maximum proto, abychom konkrétní a průběžné informace k připravované změně a jejímu dopadu na jednotlivé školy dostaly až k Vám všem.

Spoléhám na Vaši profesionalitu, pedagogický rozhled a nadhled, a proto Vás prosím, abyste nepodléhali nekonstruktivním prohlášením vyvolávajícím obavy, nerozhodovali se na základě emocí, ale na základě faktů. Pokud Vám nějaké konkrétní informace a fakta chybí, neváhejte se na mne obrátit na adresu ministr@msmt.cz.

S úctou Váš
Robert Plaga
Kategorie: Česká škola

Stanovisko SKAV k novele Zákona o pedagogických pracovnících

7 hodin 44 min zpět
Členské organizace SKAV se v návaznosti na své dlouholeté zkušenosti s realizací DVPP a praxí v oboru pedagogiky a vzdělávacího systému České republiky rozhodly vydat stanovisko k novele Zákona o pedagogických pracovnících, protože současný stav v této oblasti není vyhovující.Podporujeme změny § 7a–9a, které umožní, že učitelé druhého stupně základní školy a učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy mohou práci vykonávat jen s dokončeným vysokoškolským studiem v libovolném akreditovaném magisterském studijním programu s tím, že si svou odbornou kvalifikaci zároveň doplní vhodným studiem v oblasti pedagogických věd (např. DPS).

V dalších bodech ale novela vykazuje závažné nedostatky a opatření, která rozhodně nepřispějí ke zkvalitnění školské praxe, nebo ji naopak mohou poškozovat.

Považujeme za nesystémové opatření zcela zrušit akreditace DVPP s výjimkou kvalifikačních studií (§ 24 Další vzdělávání pedagogických pracovníků), a to bez náhrady. 

Přestože dosavadní způsob akreditace DVPP není dobrý, považujeme za nutné, aby existoval systém, který podněcuje pedagogické pracovníky k dalšímu vzdělávání a také tvoří jistý filtr pro tvorbu a realizaci DVPP, který podrží nepodkročitelnou úroveň a ideálně i podpoří kvalitu DVPP. Nepromyšlené okamžité zrušení akreditací DVPP bez náhrady navíc ohrozí systémové kroky a intervence z evropských i národních zdrojů zaměřené na profesní rozvoj učitelů. 

Systém hodnocení programů DVPP lze řešit například:

1. Na základě inspirace akreditačními systémy jiných rezortů (v úvahu přichází zavedení systému podobného systému Akris, který používá MPSV);
2. Akreditací institucí poskytující DVPP (nikoliv jednotlivých programů);
3. Vytvořením nezávislého reputačního systému pro DVPP.

Nesystémovost plánovaného kroku ilustruje to, že MŠMT nejprve vynaložilo nemalé prostředky na zavádění programu Akredis a zatížilo i kapacity vzdělavatelů, když k programu na jaře 2018 organizovalo semináře pro budoucí uživatele, a následně se bez jakékoli koncepce rozhodne systém akreditací DVPP zrušit. Nevidíme důvod, proč MŠMT program Akredis nevyužívá.

Vidíme správný směr v zahájení prací na zjednodušení požadavků na akreditaci jednotlivých vzdělávacích akcí, ale nikoliv ve zrušení systému hodnocení kvality DVPP jako celku.

Zrušení akreditací DVPP bez náhrady je nesystémové i z dalších důvodů:

● Projekt SYPO za 350 milionů se zabývá sledováním kvality DVPP a jmenovitě v něm mají do roku 2022 vzniknout „nástroje a metody, které by umožnily provádět kategorizaci programů DVPP a definovat klíčové programy DVPP, které by byly nadále akreditovány“ – jeho výstupy by tedy měly být reflektovány při přenastavení akreditací. Stanovisko SKAV ze dne 18. 10. 2019 1

● Plánované zrušení akreditace DVPP znemožní podporu vzdělávání učitelů v rámci čerpání Evropských fondů v rámci takzvaných šablon. Rozhodnutí o zrušení akreditací tedy vede k rušení financování vzdělávání učitelů z veřejných prostředků, což je v naprostém rozporu s potřebou trvalého profesního rozvoje a se strategickými prioritami vzdělávací politiky ČR (viz Strategie rozvoje vzdělávání, strategická priorita „podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad“, strategický cíl „3.2.3 Posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů a ředitelů“).

● Zároveň jsou realizovány další projekty podpořené z Evropských fondů v rámci programu OP VVV, u nichž MŠMT stanovilo jako podmínku akreditaci vzdělávacích programů v rámci DVPP, přičemž jejich realizace a tato povinnost přesáhne plánovaný začátek účinnosti novely. Zrušení akreditací tak nejen popře efektivitu dosavadního využití evropských a státních prostředků, ale vnese chaos do jejich čerpání a ohrozí dokončení již běžících projektů.

● DVPP realizované mimo dotace se zdraží o DPH, tedy více než o pětinu, a sníží se tak dostupnost vzdělávání pro učitele (viz § 57 písm. d, Zákona o dani z přidané hodnoty který osvobozuje od platby DPH pouze akreditované vzdělávání).

Zároveň považujeme za kontraproduktivní zpřísnit kvalifikační požadavky pro asistenty pedagoga (§ 20). 

Navržená změna v kontextu dalších legislativních změn (novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., nařízení vlády č. 75/2005 Sb.) povede k ještě většímu snížení atraktivity profese asistenta pedagoga pro potenciální zájemce a prohloubení jejich nedostatku ve školách.

Je paradoxní, že zatímco v případě nedostatku učitelů MŠMT volí opatření snižující nároky na jejich kvalifikaci, v případě nedostatku asistentů pedagoga nárok na jejich předprofesní přípravu zvyšuje. 

Souběh všech těchto opatření s negativním dopadem může vést k trvalému nezájmu o výkon této ve školách velmi potřebné profese. 

Členské organizace SKAV jmenovitě podepsané pod tímto stanoviskem: 

Asociace lesních mateřských škol, Asociace malých inovativních škol, Asociace Montessori ČR, Asociace pro domácí vzdělávání, Asociace předškolní výchovy, Česká asociace science center, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Člověk v tísni, o. p. s., JA Czech, Jednota školských informatiků, z. s., JOB, Jules a Jim, Kritické myšlení, Montessori ČR, z. s., NaZemi, Otevřeno., z. s., Post Bellum, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Step by Step ČR, TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Učitelská platforma a Ústav pro studium totalitních režimů.


Zdroj: Stanovisko SKAV
Kategorie: Česká škola

Otevřený dopis Katedry psychologie FSS MU ministru školství ve věci slučování NÚV a NIDV

8 hodin 44 min zpět
Katedra psychologie reaguje na nedostatek informací a možná rizika plánovaného sloučení dvou významných odborných pracovišť ministerstva školství, tedy Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV). Domníváme se, že v navrhované podobě bude mít tato reorganizace značné negativní dopady na pedagogicko-psychologické poradenství v ČR s nepříjemnými důsledky pro psychology, speciální pedagogy, děti, rodiče, školy i konkrétní učitele. Vážený pane ministře,

v posledních měsících se znepokojením sledujeme proces slučování dvou klíčových odborných pracovišť Vašeho ministerstva, tedy Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) je pracovištěm, které vzdělává mj. budoucí pracovníky školských poradenských pracovišť a rovněž i budoucí školní psychology. NÚV byl pro nás jedním ze zdrojů informací i pracovištěm, kterému jsme předávali své podněty k inovacím v oblasti školní a poradenské psychologie.

Naším cílem není vyjadřovat se k potřebě centralizace řízení jednotlivých vzdělávacích agend. Jsme si vědomi toho, že celý systém vyžaduje určitou revizi, a rádi bychom aktuální kroky ministerstva vnímali jako příležitost ke zkvalitnění poradenského systému v České republice a potažmo i celého školského vzdělání. Chceme však vyjádřit vážné znepokojení nad podobou plánovaných změn, protože necelé tři měsíce před termínem sloučení není k dispozici dostatek informací o podobě reorganizace.

Na základě dostupných informací se obáváme, že sloučení NÚV a NIDV v podobě popsané např. dokumentem připraveným pro jednání VVVKMT PS ČR[1] povede ke značné redukci klíčových činností původního ústavu relevantních pro poradenský systém, což by mohlo znamenat jeho kolaps se značnými negativními důsledky pro české vzdělávání. Chceme se tedy ujistit, že plánovaná reorganizace povede ke zvýšení kvality systému poradenských služeb, nebo přinejmenším k zachování jeho stávající úrovně, a že aktuálně běžící projekty, které měly k navýšení kvality přispět, budou úspěšně dokončeny. Tímto se tedy obracíme na Vás, pane ministře, s žádostí o vyjasnění informací v následujících bodech:

1) Jak je zajištěna kontinuita agend sekce pedagogicko‑psychologického poradenství, zejm. pak z hlediska koncepčního a metodického vedení školských poradenských pracovišť (PPP a SPC) a školních psychologů?

2) Jak je zajištěna kontinuita stávajících projektů zaměřených na zvýšení kvality pedagogicko‑psychologického poradenství, které jsou realizovány na NÚV? Z dokumentu pro jednání VVVKMT PS ČR plyne, že je pro ně plánována samostatná organizační jednotka bez ohledu na jejich věcné zaměření.

3) Pokud dojde ke snižování celkového počtu odborných pracovníků původního NÚV a tedy zřejmě i snížení rozsahu stávajících činností, které konkrétní agendy a projekty budou ukončeny či omezeny?

4) Jaká je vzhledem k probíhající reorganizaci celková koncepce budoucího pedagogicko‑psychologického poradenství v České republice a jeho institucionálního zajištění?

Zdůvodnění a kontext 

Pedagogicko‑psychologické poradenství, realizované v ČR zejména školskými poradenskými zařízeními (jmenovitě pak pedagogicko‑psychologickými poradnami, PPP, a speciálně‑pedagogickými centry, SPC), trpí dle našeho názoru dlouhodobě závažnými problémy. Zejména po zavedení tzv. „inkluzivní novely“ dne 1. září 2016 (novela školského zákona č. 561/2004 Sb., publikovaná ve Sbírce zákonů č. 82/2015 Sb.) se zcela zásadním způsobem zvýšily nároky na pedagogicko‑psychologické pracovníky v poradenských zařízeních. Tato novela přinesla jednak výrazně větší množství administrativní práce, jednak zvýšený počet úkonů realizovaných s jedním klientem a konečně dle dostupných informací narostl i počet klientů PPP a SPC jako takových. Navýšení počtu odborných pracovníků, zejména pak psychologů a speciálních pedagogů, však těmto zvýšeným požadavkům neodpovídalo.

Z toho důvodu nebylo možné využít potenciál novely v plném rozsahu, a ta proto neplní adekvátně svůj účel. Příkladem může být, že poradenská pracoviště (PPP i SPC) jsou z vyhlášky povinna dodržet tříměsíční objednací lhůtu. To ale velmi často není možné z důvodu naprosto nedostačujících personálních kapacit, které však nelze s ohledem na omezené finanční prostředky navyšovat, ačkoliv ve stejný okamžik není podle vyhlášky možné klienty ani odmítat. Poradenská zařízení jsou tak postavena před neřešitelnou úlohu. Důsledkem je neúměrně dlouhá čekací doba nebo nedostatečná pomoc odborníků, která v časové tísni neodpovídá standardům profese a potřebám klientů (tedy daného dítěte, jeho rodiny, školy i učitelů).

Psychologové a speciální pedagogové jsou z důvodu takto omezených prostředků nuceni „papírově“ realizovat i dvě či dokonce tři komplexní vyšetření (např. intelektu) denně. Přitom samotné vyšetření inteligenčním testem trvá minimálně dvě hodiny, dále je nutné počítat s časem na rozhovor s dítětem i s rodičem a konečně na sepsání několikastránkové zprávy z vyšetření s individuálně nastavenými doporučeními, která je nutné komunikovat jak směrem k rodičům, tak i ke škole. Zároveň je potřeba mít dostatek prostoru na administrativní úkony a jinou činnost, včetně svého dalšího vzdělávání. Pracovníků v PPP, SPC a jiných poradenských zařízeních je ve srovnání např. s učiteli velmi malý počet a jejich hlas je tak velmi tichý a není na veřejnosti prakticky slyšet. To však neznamená, že je celý systém v pořádku.

S těmito problémy se setkávají i naši studenti na praxích a následně pak klesá jejich motivace orientovat svou kariéru školněporadenským směrem, který navíc nabízí výrazně nižší mzdu ve srovnání s jinými oblastmi uplatnění.

Chceme tedy vyjádřit zásadní znepokojení nad stavem pedagogicko‑psychologického poradenství v České republice, které vychází z nesouladu požadavků na poradenská pracoviště daná vyhláškou a zákonem na jedné straně a na straně druhé nedostatečnými personálními a finančními kapacitami určenými na takovou činnost. Považujeme za nezbytné, aby v co nejbližší době došlo k nápravě výše popsaného stavu a zvýšení odborné kvality služeb poskytovaných sítí PPP a SPC. Domníváme se, že to není možné bez zásadního navýšení počtu pracovníků poradenských pracovišť a bez existence instituce, jejímž úkolem bude vytvářet podmínky pro zkvalitňování těchto služeb v koordinaci se školami, poradenskými zařízeními a MŠMT a poskytovat oporu poradenským pracovištím. Tuto roli měl v našich očích doposud NÚV, jmenovitě Sekce pedagogicko‑psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy. Redukcí této role, domníváme se, dojde i k snížení kvality pedagogicko‑psychologického poradenství v České republice. Dopady na celý školský systém pak bude velmi obtížné odstranit.

Přestože má k plánovanému sloučení NÚV a NIDV dojít k 1. lednu 2020, stále není známo, jaká bude struktura nově vzniklé organizace. Nevíme, zda a jakým způsobem bude zachován rozsah stávající činnosti původního NÚV, jmenovitě jeho pedagogicko‑psychologické sekce. Považujeme za organizační selhání nebo přinejmenším za selhání v komunikaci s odbornou i laickou veřejností a zaměstnanci obou institucí, že tyto informace nejsou dostatečně vyjasněné. Podkladový dokument připravený pro jednání VVVKMT PS obsahuje pouze obecné deklarace a pedagogicko‑psychologické poradenství je v 3. pilíři zmíněno spíše jen okrajově. Obáváme se, že namísto v dokumentu deklarovaného posilování odborné činnosti dojde ve skutečnosti k redukci jednotlivých agend.

Aktuálně dostupné informace vzbuzují obavy, že dojde k transformaci Sekce pedagogicko- ‑psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy NÚV (která má v současné době 31 zaměstnanců[2] zajišťujících níže popsané agendy) na dílčí odbor či dokonce jen oddělení jednoho z odborů a vše pak vyústí v zásadní snížení počtu zaměstnanců. Jelikož by se v tomto případě nejednalo o snižování počtu zaměstnanců administrativního aparátu, ale o snížení počtu odborných pracovníků zaštiťujících klíčové oblasti pedagogicko‑psychologické profese, vnímáme toto opatření jako velmi rizikové. Obáváme se, že redukce odborníků v této oblasti ohrozí fungování celostátní poradenské sítě PPP a SPC, z čehož vyplynou problémy s přímým dopadem na fungování škol. Není nám tedy jasné, kdo převezme například tyto klíčové agendy pedagogicko‑psychologického poradenství:

- tvorba, standardizace a distribuce nových psychologických testů;
- revize psychologických testů používaných v ČR a dohled nad tím, aby v poradenské praxi byly používány jen testy splňující určité nároky na kvalitu;
- školení psychologů a speciálních pedagogů v používání těchto testů, realizace dalšího vzdělávání nejen v oblasti psychologické a speciálně‑pedagogické diagnostiky;
- spolupráce na tvorbě koncepce pedagogicko‑psychologického poradenství;
- tvorba standardů pro práci psychologů a speciálních pedagogů školských poradenských pracovišť (PPP a SPC);
- tvorba standardů pro práci školních psychologů přímo na školách; tvorba standardů péče o děti v zařízeních ústavní výchovy a střediscích výchovné péče;
- koordinace činností všech zmíněných pracovišť a jejich pracovníků;
- revizní činnost a kontrola dodržování uvedených standardů;
- spolupráce na tvorbě metodik, jakým způsobem vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami – ať už jde o děti nadané nebo děti s nějakým hendikepem;
- celkový rozvoj psychologické a speciálně‑pedagogické diagnostiky a poradenství s ohledem na rozvoj oboru a aktuální společenské a legislativní změny
- a řada dalších.

Omezení agendy NÚV má i finanční dopady. V uplynulých měsících a letech MŠMT investovalo desítky milionů korun do různých praktických, aplikovaných i výzkumných projektů, za jejichž řešení je daná sekce zodpovědná či které přímo realizuje. Dle dostupných informací není ještě známo, kteří ze stávajících zaměstnanců přejdou pod nově sloučené pracoviště a kterým bude smlouva vypovězena. Hrozí tedy, že aktuálně probíhající projekty nebudou dokončeny, což by bylo nešťastné zvláště u těch, k jejichž realizaci se Česká republika zavázala smlouvami na mezinárodní úrovni. 

Výsledkem reorganizace pracovišť bez reflexe uvedených rizik může být (1.) naprostá neschopnost systému plnit závazky dané vyhláškou a zákonem, a tedy neschopnost doporučovat podpůrná opatření, provádět kariérní poradenství či ověřování školní zralosti atp., nebo (2.) plně formalistické řešení těchto stanovených úkonů, tedy „vydávání papírů od stolu“, což se částečně děje již dnes. V důsledku toho se pak podpůrná opatření nastavená v rámci inkluze neopírají o reálný stav, potenciál ani potřeby dítěte. To má negativní dopad nejen na dítě a jeho rodinu, ale i na jeho třídu a školu, učitele a potažmo i na celou společnost, která by mohla z využití potenciálu dítěte v budoucnu těžit. Konečně pak (3.) může být omezen rozsah činností pedagogicko‑poradenského systému ČR prostřednictvím změny uvedené vyhlášky a zákona (přičemž si nejsme vědomi, že by MŠMT na takové změně v současnosti pracovalo). Všechny tři varianty pak bohužel vedou k zásadnímu snížení kvality vzdělávání v České republice. 

Byť máme k činnosti NÚV a jmenovitě Sekce pedagogicko‑psychologického poradenství určité výhrady, velmi si vážíme úrovně její odborné a metodické aktivity, kterou v rámci své limitované personální kapacity vykonává. Vážíme si rovněž odborné úrovně a erudovanosti konkrétních odborných pracovníků zmíněné sekce. Ti všichni stojí za metodickou podporou školských poradenských pracovišť a školních psychologů, jejich metodickým vedením, vývojem a standardizací psychodiagnostických metod, tvorbou nezbytných standardů a celkově rozvojem a kultivací pedagogicko‑psychologického poradenství a související psychologické a speciálně‑pedagogické diagnostiky. Máme vážné obavy, že navrhované změny nejenže neumožní tolik potřebné zkvalitnění stávajícího poradenského a vzdělávacího systému, ale naopak povedou ke zhoršení současného stavu. Pokud však výše popsaná rizika restrukturalizace reflektujete, prosíme Vás o transparentní komunikaci celého záměru směrem k odborné i laické veřejnosti.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Za Katedru psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity:

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.; výzkumník doc.
Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.; vedoucí katedry
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.; zástupce vedoucí katedry
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.; odborná asistentka
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.; odborný asistent
Mgr. Michal Jabůrek; odborný pracovník
Mgr. Ondřej Straka; asistent


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Nápad, jak ušetřit ve školství: Zrušme 9. třídu, navrhují Starostové

9 hodin 44 min zpět
„Konzervativně si myslíme, že je do vzdělávacího systému potřeba umístit pár prvků jako kukaččí vejce, které mají potenciál potom ten systém ovlivňovat,“ vysvětluje bývalý rektor Masarykovy univerzity a senátor Mikuláš Bek (za STAN). Takovým kukaččím vejcem jsou třeba reálné školy. Ty by měly středoškolákům umožnit, aby si nemuseli v 15 letech vybírat budoucí profesi, ale mohli nastoupit do školy, která pod jednou střechou skloubí gymnázium, odbornou školu nebo učiliště. Studenti si tak jako ze švédského stolu vyberou zaměření a skladbu předmětů podle svých předpokladů a zájmů. Na takovou školy by mohli odcházet už ve 14 letech, protože Starostové by rádi do budoucna zrušili na základní škole devátou třídu. Informuje Seznam Zprávy.To by mělo podle nich vyřešit nedostatek učitelů i nedostatek peněz na jejich platy. „Kromě toho máme další problémy, které, ať chceme nebo nechceme, musíme řešit. V příštích pěti letech dosáhne polovina pedagogů základních a středních škol důchodového věku a nemají nástupce. To je také jeden z důvodů, proč chceme rušit devátou třídu. Jednak tím vyřešíme problém nedostatku učitelů, jednak tím umožníme větší profesní vzdělávání žáků, kteří nebudou zbytečně zůstávat v deváté třídě,“ vysvětluje spoluautor vize Starostů Petr Gazdík.

Ministerstvo školství ale zatím o tomto konkrétním kroku neuvažuje. Jako první se chce soustředit na zlepšení výuky. „Mnohem zásadnější, než debatu o možném zrušení deváté třídy, vnímám potřebu zaměřit se na zvýšení kvality vzdělávání na druhém stupni základních škol,“ uvedl pro Seznam ministr školství Robert Plaga (ANO).


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Reforma financování: Informace i nejčastější mýty

18 Říjen, 2019 - 04:00
V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství vydalo MŠMT informační materiál k této problematice včetně nejčastějších mýtů, které kolem reformy vznikly.Úvod – Změna financování

• Významná změna po více jak 20 letech
• Základní smysl změny financování: ◦ Umožní zvýšení kvality výuky
        ◦ Umožní snížení počtu žáků ve třídě
        ◦ Garantuje škole, že bude mít dostatek peněz pro skutečné tarify
        ◦ Donese škole peníze i na motivační složky platu
        ◦ Umožňuje státu věci více řídit a tím i reagovat pružněji na potřeby vzdělávání

Změna financování představuje nástroj, jehož prostřednictvím stát přerozděluje jím vyčleněné finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení jednotlivým subjektům!

Všechny finanční prostředky státního rozpočtu však mají jasné účelové určení – platy pedagogických pracovníků i nepedagogických zaměstnanců, popřípadě tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) – učebnice, učební texty, další vzdělávání pedagogických pracovníků apod.

Základní principy současného systému: 

Objem peněz na přímé výdaje na vzdělávání pro konkrétní školu či školské zařízení na kalendářní rok je striktně odvozen od skutečného počtu dětí, žáků, studentů či jiných jednotek výkonu v konkrétní škole či školském zařízení.

V současném systému tak není tedy nijak zohledněno věkové složení pedagogů dané školy mající přímý vliv na výši tarifní části platů a fakticky snižující objem prostředků, který řediteli školy zůstane na další (zejména motivační) složky platu.

Ředitel školy fakticky přizpůsobuje rozsah poskytovaného vzdělávání objemu peněz na přímé výdaje na vzdělávání na daný kalendářní rok (dnes jde někdy až na minimum toho, co mu předpisy dovolí, bez ohledu na kvalitu).

Rozhodné termíny současného a nového systému 

• V měnícím se systému znají školy rozpočty na konci března daného kalendářního roku
• V novém systému budou znát školy rozpočty počítané MŠMT již v lednu daného kalendářního roku.

Základní principy nového systému od 1. 1. 2020: 

Nový systém je založený na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích a zajistí tak školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní výuky i pro odpovídající odměňování jejich pracovníků.

Zásadní změnu představuje zavedení nového systému financování pedagogické práce MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ a konzervatořích. Pro jednotlivé obory vzdělání, MŠ a ŠD je závazným právním předpisem (nařízení vlády a vyhlášky) stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu.

Prostředky na další složky platu tak vždy škola dostane vedle prostředků na tarifní složky platu a ředitel školy tak má garanci, že nebude zajišťovat tarifní složky platu pedagogů na úkor prostředků na další složky platu (zejména motivační).

Objem prostředků na platy nepedagogů (u MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří) bude MŠMT rozepisovat na každou jednotlivou školu prostřednictvím normativu složeného z normativu na

• ředitelství,
• další pracoviště a
• každou třídu, u konzervatoří na žáka.

Tento princip umožňuje reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce konkrétní školy. Poslední složkou centrálního rozpisu bude objem prostředků na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogů, tzv. ONIV. Tento bude pro každou jednotlivou MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoř stanoven na základě centrálního normativu podle počtu dětí, žáků či studentů školy.

Shrnutí: 

• nový systém výrazně zvyšuje předvídatelnost prostředí pro ředitele škol, neboť tito si budou moci vždy již v září spočítat limit počtu pedagogických pracovníků, který jim je stát při dané organizaci vzdělávání připraven v následujícím kalendářním roce výše uvedeným způsobem zafinancovat,

• nový systém výrazně snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd – rozhodujícím parametrem bude skutečně realizovaný rozsah výuky, přičemž stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu otevírá prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí či žáků ve třídě,

• objem prostředků na další složky platu (zejména motivační) bude škola vždy dostávat vedle reálného objemu prostředků na tarifní složky platu pedagogů; tento objem bude stanoven normativně podle počtu pedagogů, normativ však bude zároveň zohledňovat zvýšenou náročnost pedagogické práce ve třídách s vyšší naplněnosti (zejména pro případy, kdy zřizovatel nevytvoří prostorové podmínky pro postupné přiměřené snižování počtu žáků ve třídách) a s vyšší mírou inkluze. Na odměny a osobní příplatky budou mít peníze i ty školy, které je dosud neměly, jsou to zejména mateřské školy.

Rok 2019 jako rok přípravný a přechodový 

• MŠMT ke změně financování uspořádalo 2 vlny seminářů, a to jak pro ředitele škol, tak i pro úředníky krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

• MŠMT připravilo metodiky pro výpočet PHmax, které mají ředitelé všech typů škol již řadu měsíců k dispozici na webových stránkách MŠMT.

• V současné době probíhá na školách každoroční sběr dat (oproti předchozím rokům je o některé údaje rozšířený), ze kterých MŠMT propočítá rozpočty škol pro rok 2020.

Mýty v souvislosti se změnou financování 

• Nemáme propočty a nevíme kolik pedagogů a jak se nám zaplatí?
      ◦ MŠMT zaplatí tolik pedagogů realizujících výuku, kolik jich skutečně ve škole je a škola je v září 2019 vykázala.

• Kolik dostaneme zaplacených nepedagogů a jak?
        ◦ Počet nepedagogů na organizaci minulého školního roku viděly školy v červnu 2019. Některé střední školy však do nepedagogů školy zařazují i zaměstnance, kteří s činností nesouvisí – doplňková činnost, správa majetku, veřejné zakázky...). U některých středních škol bude MŠMT rozdíly v nepedagogické činnosti v oblasti praktického vyučování řešit formou rezervy, s kterou budou krajské úřady nadále oprávněny nakládat. Kromě nepedagogů na školu dostane škola napočtené i nepedagogické pracovníky na všechna školská zařízení, která patří pod stejné IČO, tedy stejnou právnickou osobu. To některé školy dnes nerozlišují.

• Systém je nejasný, nepřehledný. Školy neví, co bude?
         ◦ MŠMT organizovalo vlastními silami řadu seminářů s řediteli a ředitelkami škol přímo v území, semináře pro krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností. Na webových stránkách má zveřejněné metodiky k vykazování i propočtům a odpovědi na veškeré otázky, které se v souvislosti se změnou financování vyskytly.
         ◦ Nový systém je naopak rychlejší, přesnější a stát přebírá přímou zodpovědnost za konkrétní propočty peněz a počtu lidí v oblasti činnosti škol, částečně i školních družin.

• Ministerstvo změnu odkládalo, protože nebyla připravena.
         ◦ Odklad o jeden rok sloužil zejména k tomu, aby se dala data z  nově upravených výkazů pro školní rok 2018/2019 propočítat, chyby, které školy udělaly, s nimi projednat a ministerstvo se mohlo ve druhé vlně seminářů zaměřit především na podporu škol tak, aby se chyby ve výkazech pro rok 2019/2020 již neobjevovaly.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Ať péči o nejmenší přeberou jesle, říká Maláčová po jednání s ředitelkami mateřinek

18 Říjen, 2019 - 03:00
Po jednání s premiérem Andrejem Babišem se zástupkyně mateřských škol setkaly také s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, aby s ní prodiskutovaly nerovné podmínky pro dvouleté děti v dětských skupinách a ve školkách. Podle ředitelek by bylo ideální, kdyby se tyto dvě instituce nepřekrývaly, ale spíše na sebe navazovaly. "Paní ministryně Maláčová se zajímala o podmínky dvouletých dětí v mateřských školách a informovala nás o připravované novele školského zákona. Ujasnili jsme si, že dětské skupiny jsou velmi přínosné a že my jako školky jsme rády, že existují," informovala o setkání ředitelka MŠ Anenská ve Frýdku-Místku Natália Toflová. Reportáž přináší deník Aktuálně.Jana Maláčová (vlada.cz)"Školky chtějí podobné nastavení, jako mají dětské skupiny. Chtějí šest dětí na jednu učitelku. Já těm požadavkům rozumím. Ulevit by jim s dvouletými mohly jesle, které navrhuji," připomněla ministryně svůj plán, kdy by od roku 2021 chtěla změnit nyní fungující dětské skupiny na jesle. Byly by určeny pouze pro děti do čtyř let a stát by přispíval na jejich provoz.

"Situaci ve školkách musí řešit ministr Plaga. Je to jeho úkol. Budu mu nápomocná, pokud bude chtít vysvětlit, jak to funguje u jeslí," dodala Maláčová, pod niž spadají současné dětské skupiny, zatímco školky má v kompetenci ministerstvo školství...

Ředitelky věří, že po jednání s ministryní Maláčovou se rýsuje možné řešení, jež by mohlo přinést zlepšení pro obě strany. Účastníci se dohodli, že by bylo ideální, kdyby dětské skupiny fungovaly výhradně jako péče pro děti do tří let a mateřské školy by na ně navazovaly vzděláváním od tří let.


Celý text naleznete zde
Další informace naleznete zde a zde
Kategorie: Česká škola

Zájem o liberecké osmileté gymnázium roste i proto, že třetina absolventů odchází do Německa

18 Říjen, 2019 - 02:00
Na Gymnázium F.X. Šaldy v Liberci se na na osmileté studium hlásí čtyřikrát víc dětí, než kolik třídy dokáží pojmout. „Tohle je jednoznačně o rodičích. O tom, co oni se svým dítětem chtějí do budoucna dělat. V tomhle věku si dítě samo neřekne: já chci na gympl. A druhý případ jsou děti, které se necítí na základní škole dobře. Což může být dáno právě tím, že jsou jiné. Že jim je dána více schopnost se učit a na úkor toho mají třeba menší sociální empatii a pak nemají ve třídě kamarády,“ vysvětluje pro MF DNES ředitel gymnázia Václav Ulvr.Václav Ulvr (tul.cz)Vzpomíná také, že když nastoupil jako ředitel v roce 2013, tak zájem o gymnáziu nebyl nijak extrovní. „Sotva jsme naplnili jednu třídu. Dnes je situace jiná. Je to do velké míry i tím, že mezitím hodně zapracovali bývalí ředitelé německé větve a naši žáci se začali dostávat na vysoké školy v Německu. A to už je pro ně atraktivní. Když mohou jít dělat zubařinu do Drážďan nebo do Hamburku, tak je to láká. Třetina dětí jde od nás studovat do Německa, to nás velmi těší,“ dodává ředitel.

A vrací se absolventi zpět? „Někteří ano, někteří ne. Ale spíš ne, protože platy tam jsou úplně jiné. Musíme to brát tak, že jsme jim umožnili hezký život, ovšem za cenu toho, že Liberci už to pak třeba nikdy nevrátí. Ale tak to je,“ upozorňuje Ulvr.


Celý text naleznete v příloze MF DNES Střední školy
Kategorie: Česká škola

Učit se čalouníkem, pokrývačem nebo řezníkem? Chybí zájemci

18 Říjen, 2019 - 02:00
Ředitel plzeňské hotelové školy Miroslav Široký se domnívá, že skomírající obory jako řezník-uzenář a pekař nakonec úplně skončí. „Do budoucna to nevidím jako udržitelné. Na trhu se dnes uplatní kdokoliv. Není potřeba kvalifikace. Málokterého zaměstnavatele už zajímá, jestli jste vyučený. Co se týče pekařů, máme jich v každém ročníku asi deset. Rodinných firem je jenom pár. Ostatní tvoří velké podniky, které jedou strojovou výrobu. U nich je pak úplně jedno, jestli něco umíte. A do supermarketů se zase v devadesáti procentech vozí zmražené polotovary z Polska, které se pak už jenom rozpékají,“ popsal Široký. S ohledem na měnící se stravovací návyky podle jeho názoru neobstojí ani obor řezník-uzenář. Různé pohledy na situaci středních škol přináší příloha MF DNES. Pokles počtu uchazečů zaznamenává hotelová škola rovněž v případě kuchařů a číšníků. „Obecně klesá zájem pracovat ve službách. Jedná se o trend poslední doby. Nejvíce povinností je o víkendech a svátcích, kdy má mnoho lidí volno a chce se bavit,“ domnívá se ředitel. Upadá také snaha vyjet na zkušenou do zahraničí. Zatímco před deseti lety jezdilo na prázdninovou praxi do hotelových resortů na Rhodos kolem čtyřiceti žáků, letos vyrazil jeden. „Tři měsíce jim přijdou jako dlouhá doba, nechtějí být bez kamarádů a podobně. Takové slýchám nejčastěji argumenty,“ vyjmenoval Široký. Podle něj už absolventy ani tolik jako dříve neláká možnost vycestovat a vydělat si více peněz. „V gastronomii jsou podmínky specifické. Pokud opravdu něco umíte, platy už nejsou například oproti Rakousku nebo Německu tak rozdílné. Protože je málo lidí, i české restaurace nebo hotely musejí kvalitní zaměstnance zaplatit, aby je udržely. Pokud to neudělají, odejdou jinam,“ je přesvědčený.


Celý text naleznete v příloze MF DNES Střední škola
Kategorie: Česká škola

MPSV: V ČR je téměř 24.000 bezdomovců, z toho 2600 dětí

18 Říjen, 2019 - 02:00
V Česku žilo letos na jaře 23.830 bezdomovců, z toho 2600 bylo mladších 18 let. Nejvíce lidí bez domova je v Moravskoslezském kraji a Praze. Výrazně převažují muži a zhruba polovina bezdomovců žije venku nebo využívá přechodné noclehárny pro lidi bez přístřeší. Vyplývá to ze sčítání a odhadu, které v dubnu provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, sdělil ČTK mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek.Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Reforma financování nebude na úkor růstu platů, ujistil Plaga

17 Říjen, 2019 - 17:26
Nový systém placení škol podle počtu žáků a odučených hodin od 1. ledna nebude ministerstvo školství zavádět na úkor slibovaného růstu platů. Se změnou ministerstvo počítalo a je zahrnuta do propočtů, řekl dnes ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům... Ujištění ministra směřuje k výtkám školských odborů, které hrozí vyhlášením jednodenní stávky, pokud v příštích dnech neuspějí s požadavkem zvýšit základ platu učitelů o deset procent od ledna a kritizují přípravu reformy financování. Informuje ČTK.Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Školy zavalily papíry. Administrativa zabere ředitelům škol i 80% pracovní doby

17 Říjen, 2019 - 07:00
„Ředitel běžně musí zastávat pozici opraváře, ekonoma, sekretáře, stavbyvedoucího, diplomata, manažera i právníka. To by ale neměl dělat. Má být pedagogickým lídrem a vést školu. Jenže na to dnes není čas,“ říká v reportáži Hospodářských novin ředitel základní školy Martin Lukeš. Od doby, kdy se stal ředitelem, neustále bobtná papírování. Administrativa přibývá s každým dalším nařízením – ať už se jedná o inkluzi, tedy společné vzdělávání dětí s různými potřebami, o povinnost vytvářet školní vzdělávací plány nebo třeba o žádosti o peníze z evropských dotací.Není sám, komu přemíra papírování vadí. V Analýze výzev vzdělávání v ČR, kterou zpracovali sociologové a analytici Daniel Prokop a Tomáš Dvořák pro Nadační fond Eduzměna, se píše, že 75 procent veškerého času věnují ředitelé provoznímu řízení. Řeší administrativu, zabývají se rozpočtem školy, sledují nové zákony, sestavují organizační řád, organizují práci učitelů, jednají s rodiči i zřizovatelem. Navíc připravují školní akce, vyřizují smlouvy s pracovníky nebo jejich nemocenské, shánějí za ně náhradu, když nemohou třeba kvůli nemoci vyučovat.

 A samozřejmě také několik hodin týdně ředitelé učí. Konkrétně Lukeš pracuje s žáky devět hodin, záleží však na velikosti školy a naplněnosti pedagogického sboru. Papírování, které učitelé často zmiňují jako důvod, proč se jim nechce do vedení školy, věnují ředitelé kolem dvanácti procent pracovní doby. Ukázala to anketa Asociace ředitelů základních škol ČR.

Lukeš však upozorňuje, že v určitých obdobích roku je to mnohem více. Někdy mu prý administrativa zabere i osmdesát procent pracovní doby. V dobách, kdy začínal, to přitom byla sotva třetina.


Celý text naleznete v Hospodářských novinách
Kategorie: Česká škola

Mějte panenky různých barev pleti, radí ministerská příručka mikrojeslím. Ty mají především učit lásce k druhému

17 Říjen, 2019 - 05:00
„Návrh toho, jak by měl plán výchovy a péče vypadat, má primárně děti učit lásce k druhému, ať je jakýkoliv. Tedy zdravotně postižený, jiné barvy pleti nebo staršího věku. Má vést také k lásce ke zvířatům či přírodě, její ochraně či naučit děti neplýtvat jídlem. Rozhodně nikdo nikomu nepřikazuje, s jakými hračkami si mohou děti hrát,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí k příručce pro mikrojesle Kristýna Křupková k příručce pro mikrojesle. Reportáž přináší iDNES. Kromě šetření vodou a péčí o přírodu jde i o respekt ke kulturní rozdílnosti. Dokument proto nabádá například k výběru panenek jiné barvy pleti než světlé nebo četbě různých pohádek, které nejsou jen z Evropy. „Vybíráme také příběhy, v nichž se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen,“ stojí v příručce.

Genderovému rozdělení rolí se dokument věnuje i dále. Pečující by proto měl zařazovat aktivity, které klasické rozdělení rolí nabourávají. „Každé dítě si vezme s sebou na hřiště panenku a bude jí dělat maminku/tatínka, připraví oblečení, jídlo, bude vozit v kočárku atd,“ uvádí.

„Je třeba si při kontaktu s dětmi dávat pozor, vyvarovat se vět typu: Takhle se správný kluk nechová/chová! nebo Tohle je přece pro holky! Při aktivitách typu ‚povolání’ pracovat s oběma rody,“ píše se v příručce jako další doporučení.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Ondřej Hausenblas: Problém českého školství je, že rádi učíme děti stejně, jako jsme se učili my sami

17 Říjen, 2019 - 05:00
„Na začátku jsem si naivně myslel, že v národě čeká spousta lidí na to, že teď už se budeme chovat a uvažovat rozumně, citlivě a svobodně,“ vzpomíná Ondřej Hausenblas v rozhovoru pro Český rozhlas Plus na léta bezprostředně po sametové revoluci. „Takových lidí ale bylo málo.“Ondřej Hausenblas (eduin.cz)Na rozdíl od některých jiných zemí se podle odborníka na vzdělávání čeští politici nechopili této oblasti s velkým zájmem. Přesto má ale pocit, že se věci pomalu posouvají k lepšímu. „Přes všechny svoje výhrady vůči dnešní vládě si myslím, že ministr Robert Plaga (ANO) se zřejmě chová informovaně, rozvážně a rozumně.“Celý text a rozhovor ke stažení naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Akademici z PřF vyzvali rektora Univerzity Karlovy Zimu k odchodu

17 Říjen, 2019 - 04:00
Akademici a tři členové vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK) vyzvali kvůli smlouvě s Home Creditem k odstoupení rektora UK Tomáše Zimu. Vyplývá to z jejich prohlášení před pátečním jednáním akademického senátu univerzity, které má ČTK k dispozici. Podle nich rektor nebyl schopen vyhodnotit dopad smluvních závazků na fungování univerzity. Rektor Zima v reakci sdělil, že tato diskuse patří na jednání akademického senátu.Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Otevřený dopis Unie školských asociací ČR – CZESHA: Komunikace MŠMT se velice zhoršila

17 Říjen, 2019 - 04:00
Vážený pane ministře, jménem předsednictva Národní rady Unie školských asociací ČR -CZESHA jsme nuceni konstatovat, že se během Vašeho funkčního období komunikace MŠMT s odbornými asociacemi velice zhoršila. Domníváme se, že diskuse o problémech školství mezi ministrem a odbornou veřejností je klíčová a v minulosti vždy fungovala ku prospěchu věci. Zvali jsem Vás opakovaně na jednání Národní rady, a to v termínech 15.5. 2018, 14.5. 2019 a 6.11. 2019. Bohužel, vždy jste se omluvil. Podobně končí i pozvánky na jednání většiny našich členských asociací. Také pozvánka na nadcházející jednání Národní rady CZESHA dne 6.11. 2019 skončila omluvou z Vaší strany a na dotaz, zda Vás někdo zastoupí dosud také nemáme žádnou reakci.I pokusy o setkání s našimi zástupci na půdě MŠMT končí bez odpovědi. Naposledy jsme o setkání s členy předsednictva žádali 29.5. 2019, abychom mohli projednat výstupy z našeho květnového jednání (na která jsme Vás zvali a Vy jste se omluvil) a do dnešního dne nemáme žádnou odpověď. Nechceme spekulovat, zda je to administrativní chybou anebo záměrem. Ale určitě to nepřispívá ke zlepšení situace regionálního školství, která nás velice trápí. Domníváme se, že máme stejný cíl. Tedy kvalitní počáteční vzdělávání. Ale k tomu se bez vzájemné komunikace lze dopracovat jen obtížně.

Proto Vás opakovaně žádáme o schůzku s předsednictvem Unie CZESHA v nejbližším možném termínu. Doufáme, že tentokrát alespoň odpovíte. Opravdu nechceme komunikovat prostřednictvím médií, ale Váš dosavadní postoj nás k tomu reálně nutí.

Za Unii CZESHA:

Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady a předseda Asociace Středních průmyslových škol ČR, v.r. Mgr. Jan Mareš, místopředseda Národní rady a předseda Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, v.r.
Mgr. Jiří Nekuda, člen předsednictva a předseda Asociace ředitelů hotelových škol, v.r.
Karel Dvořák, člen Národní rady a předseda Sdružení učňovských zařízení, v.r.
Kategorie: Česká škola

Regionální konference ČŠI pro ředitele základních a středních škol

17 Říjen, 2019 - 01:00
Existuje stále větší množství dat poukazujících na skutečnost, že velmi záleží na tom, do jaké školy a v jakém kraji žáci chodí. Rozdíly nejsou pouze ve výsledcích vzdělávání, které jsou již delší dobu velkým tématem. Rozdíly panují v pedagogickém vedení, podpoře učitelů, konkrétním průběhu výuky i v míře podpory jednotlivých gramotností a v úrovni, které v nich žáci dosahují. Některé aspekty ředitel školy ovlivní jen těžko. O jiných oblastech však stojí za to diskutovat.Často se hovoří také o přenositelnosti mezinárodních poznatků do domácí praxe. Součástí konferencí tak bude rovněž představení zahraničních zkušeností konkrétních škol z jednotlivých krajů, které dokázaly převzít zahraniční inspiraci a využít ji pro zvyšování kvality vzdělávání ve své škole.

Regionální konference se uskuteční v období říjen–prosinec 2019 v několika krajských městech České republiky.


Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

#Student: Soutěž podnikatelských nápadů

17 Říjen, 2019 - 00:00
Prvního října odstartovala studentská soutěž podnikatelských nápadů . V ní čeká až padesát tisíc korun na úspěšné podnikatelské nápady, které vzejdou z hlav studentů. Soutěž organizuje inovační centrum JIC a je určena pro studenty univerzit z Jihomoravského kraje, případně pro ty, kteří v něm mají trvalé bydliště. Uzávěrka přihlášek je 22. listopadu. Úspěšné projekty z prvního kola získají nejdříve 5 tisíc korun na průzkum trhu a případnou úpravu byznys plánu. S tím jim pomohou experti JICu. Ve druhém kole, které proběhne 6. února 2020, pak budou usilovat o dalších 45 tisíc korun na rozjezd svého podnikání.Další informace naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Petra Mazancová: Do posledního dechu budu bránit “návratu našeho školství k normálu” v podání Václava Klause ml.

16 Říjen, 2019 - 06:00
„Nepůjdu stávkovat za zvýšení platů, jakkoli si myslím, že by si učitelé zasloužili důstojné ohodnocení. Jsem ale ochotná stanout na barikádách ze zcela jiných důvodů. Do posledního dechu budu bránit “návratu našeho školství k normálu” v podání předsedy hnutí Trikolóra Václava Klause ml,“ píše učitelka a předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová v komentáři na svém profilu na Facebooku.Petra Mazancová (facebook.com)Mazancová mimo jiné píše: 

Na konferenci školství 2020... tažení Trikolóry za úspěšnou normalizací našeho školství pokračuje příspěvkem samotného předsedy hnutí, který samozřejmě nezapomněl připomenout, že je učitel, byl ředitel a napsal několik knih. Na základě své erudice matematika může prý jednoznačně prohlásit, že neexistuje relevantní argument, kterým by bylo možné obhájit zrušení povinné maturity z matematiky. Ne nadarmo se jeho vystoupení jmenuje “NÁVRAT ŠKOLSTVÍ DO NORMÁLU - JAK TOHO DOSÁHNOUT”. Nejlépe prý bude, když budeme oceňovat úspěšné a kárat neúspěšné (kdo je úspěšný a kdo ne, o tom nejspíš rozhodne sám pan předseda?).

Jako bývalý ředitel výběrového gymnázia se s lehkostí sobě vlastní vyjadřuje k inkluzi, tedy k něčemu s čím prokazatelně nemá vůbec žádnou osobní zkušenost, ba co víc - vůbec nepochopil podstatu – podle Klause mladšího přece neexistuje žádné právo absolvovat normální školu. Hloupí lidé by prý neměli trávit mládí na školách, notabene za peníze daňových poplatníků - aneb budujte si kariéru nekvalifikovaného již od svých 15 let!

Připomněl také, že školní vzdělávací plány jsou kravina, zlaté dobré osnovy – nic lepšího už stejně nevymyslíme. A hezky všechno probrat. :-(

Nevěřím, že v roce 2019 mohou ve veřejné odborné diskusi zaznívat názory ze století páry. Hluboce věřím v profesionální erudici pedagogů a ředitelů škol a čekám, kdy tyto názory veřejně a hlasitě odmítneme. Kolegové, prosím, přidejte se.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Anonymita internetu je zdánlivá, právo platí i tam, řekli experti

16 Říjen, 2019 - 05:00
Anonymita internetu je často jen zdánlivá a pisatelé by měli vědět, že jsou dohledatelní a mohou nést zodpovědnost. Na konferenci Nenávist na internetu to řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Zmínil, že nejčastějším terčem předsudečné nenávisti na českém internetu jsou stále Romové, přibývá verbálních útoků na muslimy a Židy. O tématu je podle něj třeba mluvit, včetně medializace odsuzujících rozsudků. Informuje ČTK.Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Lucie Zormanová: Kyberšikana v České republice a v zahraničí

16 Říjen, 2019 - 05:00
Prvním systémovým a celostátním preventivním programem a zároveň výzkumným šetřením byl projekt Minimalizace šikany. Cílem tohoto preventivního programu bylo ukázat cestu, jak snížit výskyt kyberšikany mezi dětmi a mládeží. Výzkumné šetření i celý preventivní program byl na školách v ČR realizován v letech 2009–2010. Výzkumné šetření se uskutečnilo na reprezentativním vzorku žáků ve věku od 8 do 15 let (1004 respondentů na základě kvótního výběru, přičemž tento vzorek reprezentuje 777 428 dětí). V uvedeném výzkumném šetření bylo zjištěno, že se obětí kyberšikany stalo 10 % dětí. 68 % z nich zažilo kyberšikanu pomocí mobilního telefonu, 30 % pomocí chatu, 29 % pomocí e-mailu a 14 % pomocí sociální sítě. Zarážejícím faktem je, že podle výzkumu jen 63 % žáků o kyberšikaně někoho informovalo, přičemž 40 % z nich by informovalo kamaráda, 31 % rodiče a 8 % učitele (Výsledky výzkumu kyberšikana na českých školách, online). Významnou roli při prevenci kyberšikany na českých školách a mezi českými dětmi a mládeží hraje také organizace E-Bezpečí, která na toto téma realizovala již četné výzkumy. V roce 2009 bylo ve výzkumném šetření, jehož se účastnilo 1925 respondentů, dětí a mládeže ze základních a středních škol v České republice, zjištěno, že téměř polovina respondentů (48,6 %) se stala obětí kyberšikany. Pouze 77,1 % respondentů se s touto skutečností svěřilo svým rodičům. 27,8 % respondentů se přiznalo k roli agresora kyberšikany. Z výzkumu dále vyplynulo, že 1/3 respondentů se věnuje sextingu, 67,5 % se vystavuje na internetu rizikovému chování, jako je svěřování osobních údajů (67,5 % sděluje e-mailovou adresu, 66,6 % kontaktní údaje, 56,9 % adresu školy a 50,5 % telefonní číslo). Zarážející také je, že 39,2 % dotazovaných žáků by souhlasila s osobní schůzkou s člověkem, s nímž se seznámila na internetu.

O rok později byl organizací E-Bezpečí realizován obdobný výzkum, v němž bylo zjištěno, že u řady sledovaných skutečností došlo k výraznějšímu posunu. Znatelný posun byl zjištěn, pokud jde o počet agresorů kyberšikany, nyní již se k takovému chování přiznalo 41,08 % respondentů, také počet obětí se zvýšil, a to na 59,38 %. Pozitivním jevem však je, že by se více dětí ve srovnání s předchozím rokem v takové situaci svěřilo někomu dospělému, přičemž se mírně snížil počet respondentů, kteří by šli na schůzku s osobou, kterou znají pouze z internetu.

Podobné výzkumné šetření bylo realizováno roku 2014, kdy bylo zjištěno, že obětí kyberšikany se stalo 50,90 % dětí a mládeže ve věkové kategorii 11–17 let. U 34,80 % respondentů se jednalo o průnik na účet, u 34,33 % o verbální útoky, u 26,36 % o obtěžování prozváněním. Pozitivním jevem je, že ve srovnání s lety 2009–2010 jsou děti a mládež již opatrnější na sdělování svých osobních údajů po internetu. 40,22 % by se však sešlo s osobou, kterou znají pouze z internetu.


Celý text naleznete zde
Kategorie: Česká škola

Stránky