Požadavky k přijímací zkoušce na VOŠ

Stipendijní programy zdravotnického holdingu pro studenty zdravotnických oborů

Stipendijní program Královéhradeckého kraje pro studenty oborů DVS a DDS

 

Diplomovaný zdravotní laborant (ve školním roce 2018/2019 obor neotvíráme)

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný zubní technik

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z biologie člověka
 • zkouška z kreslení a modelování
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaný farmaceutický asistent

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Diplomovaná všeobecná sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná dětská sestra (denní forma vzdělávání)

Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání)

 • písemný test z biologie člověka
 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)

Přijímání do vyššího ročníku oboru vzdělání Dipl. všeobecná sestra v denní i kombinované formě vzdělávání

 • v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a v souladu s § 95 odst. 1 a 2 školského zákona
 • ustanovení se týká uchazečů, kteří získali způsobilost k výkonu povolání praktické sestry (zdravotnického asistenta), zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry
 • přijímací zkouška se uskuteční písemnou formou a ověří znalosti na úrovni akreditovaného vzdělávacícho programu
 • obsah zkoušky: Anatomie a fyziologie, Biofyzika, Biochemie, Hematologie, Genetika, První pomoc
 • uchazeč musí splnit test v plném rozsahu všech součástí zkoušky, jinak nemůže být přijatý ke studiu do vyššího ročníku

K častým dotazům:

Poplatek za přihlášku se neplatí.

Roční školné činí 3000,- Kč, které jsou splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí a do 15.2. Je možné požádat o slevu na školném, a to z prospěchových (ve 2. ročníku), sociálních či zdravotních důvodů. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka školy.

Účet školy: 24938511 / 0100, V.S. je rodné číslo (u nově přijatých je V.S. číslo jednací), K.S.: 0558
 

Jordan ULTRA.FLY