Inovace programu středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezka

Tisková zpráva - 31.března 2006:Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu pomůže inovovat vzdělávací programy na zrdavotnických školách v období 2006-2007

V rámci podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR bylo zahájeno řešení projektu Asociace ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska. Vyšší odborné školy zdravotnické projektem získaly podporu pro tvorbu a inovaci svých vzdělávacích programů a také možnost připravit jednotlivé programy k akreditaci. Projekt má přímo za cíl inovovat a vytvořit osm vzdělávacích zdravotnických programů pro vyšší odborné školy zdravotnické a zvýšit tím standard vzdělávacích služeb škol. V neposlední řadě dojde ke sladění vzdělávacích programů se zdravotnickou legislativou.Plánovaná příprava vzdělávacích zdravotnických programů představuje přínos pro všechny participující strany.

Pedagogičtí pracovníci škol si díky programům rozšíří a inovují vlastní odborné kompetence. Získají také inovovaný nástroj pro práci se studenty a pro využití získaných znalostí v praxi. Největší přínos však z realizace budou mít studenti a absolventi, kteří v následné aplikaci programů do praxe získají moderní znalosti využitelné v praxi. Absolventi také budou kvalifikováni pro zdravotnickou práci v rámci Evropské unie.

 

Úvodní slovo partnerských institucí

Na základě našich zkušeností s realizací vzdělávacích programů musíme konstatovat, že příprava projektů je velmi obtížnou záležitostí. Chápeme také, že dobře koncipovaný vzdělávací program usnadňuje pedagogickou práci pracovníků zdravotnických škol, výrazně ovlivňuje kvalitu absolventů školy a jejich uplatnitelnost na trhu práce v ČR a v EU.

PhDr. Jitka Němcová – hlavní manažer projektu

 

Do projektu tvorby vzdělávacích programů pro vyšší odborné studium jsme se zapojili vzhledem k tomu, že i naše škola bude žádat o akreditaci oborů VOŠ a myšlenka společného vytvoření vzdělávacích programů se nám jevila jako velmi přínosná a užitečná. Školy spojí své síly, využije se zkušeností jednotlivých škol a jejich erudovaných pracovníků.

Mgr. Zdeňka Mikšová – manažer projektu odpovídající za přípravu vzdělávacího programu oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

 

Zapojení do společného projektu zdravotnických škol jsme velmi uvítali, přineslo totiž koordinovaný postup s přesně stanoveným harmonogramem úkolů, metodické vedení ze strany odborníků na problematiku akreditace, jednotné principy tvorby programů a maximální efektivnost.

Soňa Lamichová – manažer projektu zodpovídající za přípravu vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik.

 

Vytvořené vzdělávací programy budou pro celou republiku téměř jednotné, a tak bude všem zaměstnavatelům ve zdravotnických zařízeních zcela zřejmé, co absolventi škol ovládají. To je pro zdravotnictví, kde jde o lidské životy, nesmírně cenné.

Mgr. Milan Riedl - manažer projektu odpovídající za přípravu vzdělávacího programu oboru Diplomovaná dentální hygienistka.

 

 

Řešitelé vzdělávacích modulů

Řešitelem projektu je zmiňovaná Asociace a ředitelů a vybrané střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické, jednotlivě:

 • VOŠZ, Žerotínovo náměstí, Brno

 • SZŠ a VOŠZ Bílá vločka České Budějovice

 • VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové

 • Soukromá VOŠZ dr. Ilony Mauritzové, Plzeň

 • SZŠ a VOŠZ, Ústí nad Labem

 • SZŠ a VOŠZ, Olomouc

 • SZŠ a VOŠZ Merhaurtova, Brno

 

Nástin projektových činností

Před samotnou tvorbou modulů bude provedena analýza specifických činností příslušných zdravotnických profesí. Výstupem analýzy formulujeme profil absolventa, v němž budou specifikovány žádoucí vědomosti, dovednosti a kompetence. V konečné fázi projektu vzniknou vzdělávací programy pro následující zdravotnické obory.

 • Diplomovaná všeobecná sestra

 • Diplomovaný zdravotnický záchranář

 • Diplomovaný zubní technik

 • Diplomovaný dentální hygienista

 • Diplomovaný oční technik

 • Diplomovaný farmaceutický asistent

 • Diplomovaný nutriční terapeut

 • Diplomovaný zdravotní laborant

 

Sladění vzdělávacích programů se zdravotnickou legislativou

Vzdělávací materiály, které budou tímto projektem vytvořeny, mohou být využity všemi VOZŠ v ČR. Důležitou skutečností bude sladění vzdělávacích programů se zdravotnickou legislativou (zákon z. 96/2004 Sb.) a potažmo se směrnicemi Světové zdravotnické organizace. Všechny vzdělávací programy musí být před předložením akreditační komisi MŠMT schváleny ministerstvem zdravotnictví ČR.

Další informace naleznete na:

http://asociace.szsvzs.cz/projekt_esf.htm

 

 

Další informace rádi poskytnou:

PhDr. Jitka Němcová – hlavní manažer projektu

gsm:603 956 193 email: vzsp5@vzsp5.cz

Mgr. Marek Velas – PR aktivity projektu

gsm:724 652 221 email: velas@nuov.cz