53–43–M/01 – Laboratorní asistent

PERSPEKTIVNÍ OBOR, po profesní stránce velmi různorodý a zajímavý.

Ve školním roce 2017/2018 OTEVÍRÁME 1 třídu, tj. přijímáme 30 žáků ke studiu.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  2017    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

FORMA VÝUKY

1. a 2. ročník převažují PŘEDMĚTY JAZYKOVÉ SPOLEČENSKOVĚDNÍ, PŘÍRODOVĚDNÉ:

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • cizí jazyk (německý nebo anglický)
 • latina
 • matematika
 • informatika a výpočetní technika

3. a 4. ročník převládají ODBORNÉ PŘEDMĚTY, velká část vyučování probíhá formou PRAKTICKÉ VÝUKY v laboratořích školy a Fakultní nemocnici v Hradci Králové, součástí studia je i souvislá odborná praxe ve 3. ročníku
PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

 • chemie
 • biologie
 • biochemie
 • klinická biochemie
 • hematologie
 • mikrobiologie
 • histologie

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • laboratoře zdravotnických zařízení (státní i soukromé)
 • laboratoře vědeckých pracovišť - vysokých škol, výzkumných ústavů
 • laboratoře zdravotních ústavů
 • laboratoře farmaceutických firem

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PROFESNÍ RŮST

 • navazující studium na vyšších odborných školách
 • studium na vysokých školách

 

Bližší informace

Mgr. Eva Vágnerová

Učební plán pro 4.L platí ve školním roce 2016/2017. Nižší ročníky se učí podle druhého učebního plánu.