Školská rada - základní informace

Školská rada 2018-2020

Volby do školské rady se konaly dne 18. 12. 2017. Na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 byli zvoleni (viz Protokol):

MUDr. Jiří Zetocha, Ph.D. a Gabriela Chlupáčková, studentka 1.U (zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty)

Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D. a Mgr. Jiří Chrz (zvoleni pedagogickými pracovníky školy)


Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/34/1428/2014 bylo revokováno usnesení č. RK/15/556/2005. V důsledku toho je s účinností od 1. ledna 2015 na škole zřízena pouze jedna školská rada.

Školská rada je šestičlenná a řídí se ve své činnosti Jednacím řádem. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období rady je tříleté.

Úkoly školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Školská rada 2014_2017

Volby do školské rady se konaly ve dnech 18. a 19. 12. 2014, viz Protokol . Zvoleni byli:
Ing. arch. Jan Falta, Petr Koldinský, Mgr. Chrz a Mgr. Strnadová.
Zbylé 2 členy do školské rady nominovala Rada KHK svým usnesením RK/5/201/2015 s účinností od 20.2.2015.

Členy školské rady za zřizovatele jsou: RNDr. Petr Žďánský, CSc. a Mgr. Dana Vaňková

Archiv